تأثیر تیمار اسید جاسمونیک و سطوح مختلف خشکی بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته

نویسندگان

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

با هدف مطالعه اثر اسید جاسمونیک بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی دانهال‌های پسته رقم قزوینی تحت تنش خشکی، آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل تیمار اسید جاسمونیک (غلظت صفر، 50 و 100 میکرومولار) به‌صورت محلول‌پاشی برگی در سه نوبت و با فاصله زمانی هر سه هفته یک‌بار و سطوح مختلف تنش خشکی (دور آبیاری یک روز به عنوان شاهد، 3، 6 و 10 روز در میان) با سه تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از 70 روز تنش خشکی، کاهش رشد رویشی تنها در بالاترین سطح خشکی مشاهده شد. غلظت پرولین و قندهای محلول برگ تحت تأثیر تنش خشکی افزایش یافت و مجموع پروتئین‌های محلول برگ نیز افزایش نشان داد. شاخص سبزینگی (SPAD) و ارتفاع ساقه تحت تأثیر هیچ‌یک از تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. بر اساس نتایج این آزمایش، کاربرد اسید جاسمونیک تأثیری بر رشد دانهال‌های پسته در شرایط تنش خشکی نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Jasmonic Acid and Different Water Regimes on Some Growth and Physiological Parameters of Pistachio Seedlings

نویسندگان [English]

  • Asma Abbasi kashani
  • Mohamah hossein Shamshiri
  • Hamid reza Karimi
  • Majid Esmaeilizadeh
چکیده [English]

To study the effect of jasmonic acid on growth traits and some physiological and ecophysiological parameters of pistachio seedlings cv. Qazvini under drought stress, a greenhouse experiment was conducted based on completely randomized design as factorial with two factors including jasmonic acid (0, 50 and 100 µM) sprayed at 3 times every 3 weeks and different levels of drought stress (1 day interval as control and 3, 6 and 10 days interval) with three replications. Results showed that after 70 days of drought treatments, reduced vegetative growth was observed just at highest drought level. Leaf proline and total soluble sugars were increased as the effect of drought stress and leaf total soluble proteins was also increased. SPAD index and plant height were not affected by any treatment. Based on this experiment results, application of jasmonic acid had no effect on growth of pistachio seedlings under drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Jasmonic acid
  • Pistachio