تأثیر سطوح شوری و مس بر جذب برخی عناصر غذایی پر مصرف در شاخساره و ریشه دو رقم پسته (L. Pistacia vera)

نویسندگان

چکیده

در خاک‎های مناطق پسته خیز ایران، مخصوصاً رفسنجان به دلیل بالا بودن pH و شوری، جذب و حلالیت عناصر کم‎مصرف با مشکل جدی مواجه بوده و در نتیجه درختان پسته با کمبود این عناصر مواجه هستند. اتخاذ تدابیر و راهکارهایی از جمله کاربرد خاکی یا محلول‌پاشی عناصری چون مس برای کاهش و یا جبران کمبود این عناصر در گیاه پسته ضرورت دارد. بنابراین پژوهشی با هدف ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مس و شوری بر جذب عناصر پرمصرف در شاخساره و ریشه دانهال‌های پسته انجام شد. بدین منظور یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در اردیبهشت ماه سال 1387 در گلخانه­ی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح شوری (۰ ، 800 ، 1600 ، 2400 و 3200 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک از منبع کلرید سدیم معادل قابلیت هدایت الکتریکی 2 تا 20 دسی‎زیمنس بر متر)، چهار سطح مس (۰، 5/2 ، 5 و 5/7 میلی‌گرم مس در کیلوگرم خاک از منبع سولفات مس) و دو رقم پسته (بادامی زرندی و قزوینی) بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری، جذب عناصر غذایی پر مصرف شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را در شاخساره و ریشه به طور معنی‎‎داری کاهش داد. کاربرد 5/2 میلی‎گرم مس در کیلوگرم خاک، باعث افزایش جذب فسفر، پتاسیم و منیزیم ریشه شد گرچه در مورد پتاسیم این افزایش از نظر آماری معنی‎دار نبود. تیمار مس بر جذب عناصر شاخساره تأثیر معنی‌دار نداشت، تنها مصرف 5/7 میلی‎گرم مس در کیلوگرم خاک جذب پتاسیم شاخساره را کاهش داد. در مجموع جذب عناصر غذایی پر مصرف در رقم بادامی به‌طور معنی‎داری بیشتر از رقم قزوینی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Salinity Level and Cu on Uptake of Some Macronutrient in Shoot and Root of Two Pistachio Cultivars (Pistacia vera L.)

نویسندگان [English]

  • Vahid Mozafari
  • Samaneh Eskandari
  • Ahmad Tajabadi Pour
چکیده [English]

In pistachio-cultured soils of Iran, particularly Rafsanjan, due to high pH and salinity, uptake and solubility of micronutrients is a serious problem and consequently, pistachio trees incline to micronutrient deficiency. Therefore, consideration of strategies such as soil or foliar application of micronutrients including Cu and Zn is essential to reduction or compensation of the elements deficiencies in pistachio plants. For this, a factorial experiment was carried out as completely randomized design with three replications to study the effects of soil Cu and salinity application on macronutrient total uptake of pistachio seedlings in agriculture college greenhouse of vali-e-Asr university of Rafsanjan in May 2008. Treatments consisted of five salinity levels (0, 800, 1600, 2400 and 3200 mg NaCl kg soil-1), four Cu levels (0, 2.5, 5 and 7.5 mg Cu kg soil-1) and two pistachio cultivars (Badami Zarand and Ghazvini). Results showed that salinity stress significantly decreased P, K, Ca and Mg total shoot and root uptake (P<0.05). Application of 2.5 mg Cu Kg-1soil significantly increased P, K, and Mg total root uptake. Although, this increment statistically was not significant for K. Cu treatment had no significant effect on macronutrient total shoot uptake. Just, application of 7.5 mg Cu Kg-1 soil, significantly decreased K total shoot uptake. In conclusion, total uptake of all elements of ‘Badami Zarand’ cultivar was significantly higher than ‘Ghazvini’. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Pistachio
  • copper
  • Soil salinity