اثر کشنده‌ی عصاره چند گیاه دارویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer (Hem:Aphalaridae)

نویسندگان

چکیده

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae  به عنوان یکی از مهم­ترین آفات باغ­های پسته ایران شناخته شده است. روش­های مختلفی مانند کاربرد آفت‌کش‌ها برای کنترل این آفت استفاده شده، اما به خاطر خطرات زیست محیطی و محافظت از منابع طبیعی به خصوص در مدیریت سیستم­های آب و خاک استفاده از روش­های دیگر ضروری می­باشد. در سال­های اخیر، کاربرد عصاره­های گیاهی به خاطر خواص حشره کشی که دارند برای کنترل آفات مورد توجه قرار گرفته­اند. در این تحقیق تأثیر عصاره­های اتانولی گیاه آویشن، رزماری، کرچک و تلخه بیان روی سن پنجم پورگی پسیل در دمای Cº 2±26و رطوبت نسبی 5±65 % و دوره نوری 16: 8 (روشنایی: تاریکی) ارزیابی شد. در آزمایش­های زیست سنجی غلظت­های مختلف عصاره­ها با برج پاشش روی دیسک­های برگی پاشیده شد و آب مقطر و اتانول به عنوان شاهد به کار رفت و 24 ساعت بعد از تیمار کردن مرگ و میر محاسبه شد. غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50) برای عصاره­های آویشن، رزماری، کرچک،گل تلخه بیان و برگ تلخه بیان به ترتیب 921002، 569592، 669065، 132393و247100 میلی­گرم ‌بر لیتر محاسبه شد. بر اساس این نتایج عصاره گیاه تلخه بیان در مقایسه با سایر عصاره­ها روی آفت موثرتر است و می­تواند به عنوان گزینه پیشنهادی از میان عصاره­های بررسی شده برای کنترل این آفت بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lethal Effect of Some Medicinal Plants Extraction on Common Pistachio Psyllid, Agonoscena pistaciae burkhardt and Lauterer (Hem: Aphalaridae)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Samih
  • Fereidon Salehi
  • Mohammad Ali Vakili
چکیده [English]

The common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae, is known as the most important pest in the pistachio orchards of Iran. Of controlling this pest different method as pesticides application have been used till now, but due to environmental hazard and prevention of natural resources especially in water and soil systems management and chains food uses of other method is necessary. In recent years, the plant-derived insecticids have been considered for pest's control because of their insecticidal properties. In this research, the effect of ethanolic extracts of Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Ricinus communis, and Sophopra alopecuriodes on the 5th instar nymph of A. pistaciae were assayed using spray tower method  at 26±2°C, 65±5 % RH and 16: 8 (L: D) photoperiod. The pistachio leaf disks were sprayed by different concentration of plant extracts. The total numbers of dead were counted after 24h. The LC50 value for T.vulgaris, R.officinalis, R.communis and S.alopecuriodes were 92002, 569592, 321218 and132393 ppm respectively. Based on the results, S.alopecuriodes plant extracts has comparatively effective on pest and it can be as an effective compound candidate in controlling this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agonoscena pistaciae
  • Ricinus communis
  • Sophopra alopecuriodes
  • Thymus vulgaris
  • Rosmarinus officinali