بررسی تأثیر تبلیغات بر احتمال پذیرش بیمه توسط باغداران پسته کار استان کرمان (رویکرد رگرسیون لاجیت)

نویسندگان

دانشگاه س-ب

چکیده

فعالیت های بخش کشاورزی را می‎توان به عنوان یکی از فعالیت های پرمخاطره در فرایند تولید کالا دانست زیرا در فعالیت‌های کشاورزی انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب‌پذیری را برای تولیدکنندگان در این بخش فراهم می‌آورند. از این روی، بیمه می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای توسعه و کاهش ریسک در بخش کشاورزی باشد. در این تحقیق پیمایشی به بررسی نقش تبلیغاتی روزنامه، تلویزیون، رادیو، مجلات، کارشناسان کشاورزی و کارشناسان بیمه، دوستان و معتمدان محلی بر بیمه‌پذیری باغداران پسته کار استان کرمان پرداخته شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده از 175 نفر از باغداران در سال 1390 جمع‌آوری گردیده و برای تحلیل آماری از رگرسیون دوتایی لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی، دوستان و معتمدان محلی و رادیو تأثیر مثبت و معنادار تبلیغاتی بر پذیرش بیمه دارد و به ترتیب در سطح 5 و 1 درصد معنادار شده‌اند. اثر نهایی متغیر تبلیغات از طریق دوستان و معتمدان محلی و تأثیر آن بر بیمه‌پذیری کشاورز برابر با 8063/0 می‌باشد. این رقم به این معنی است که تبلیغات توسط دوستان و معتمدان محلی سبب افزایش گرایش به پذیرش بیمه توسط کشاورزان می‌شود. همچنین اثر نهایی متغیر تأثیرگذاری تبلیغات از طریق رادیو برابر 148/0 بوده و دارای علامت مثبت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Advertisement on the Probability of Acceptance Insurance by Pistachio Growers in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mohammad nabi Shahiki tash
  • Fahime Yazdani
  • Esmail Gholipor
چکیده [English]

Agricultural activities so various natural dangerous, social and economic events create a risk in the agricultural production.  Insurance is a developmental strategy for decreasing risk in the agriculture sector. This study attempts to examine the role of advertisement so radio, TV, Radio, magazine, agricultural experts, insurance experts and local trustees on the insurance pistachio gardens of Kerman province. Data is collected with interviews and questionnaires and it used simple random sampling. Sample is 175 Orchard man in the 2011. For analyzing data it applied binary Regression Logit. Findings investigated friends, radio, local trustees have a significant effect on the accept insurance. Marginal effect of advertisement variable by friends and local trustees on the acceptance insurance is equal to 0.8063. It means that local advertisement can increase willingness to accept insurance. Also marginal effect of advertising by radio is equal to 0.148 and it has positive effects on the advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural insurance
  • Pistachio
  • Binary regression logit
  • Sirjan region