اثر تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در داخل و خارج از دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در دانهال‌های پسته رقم سرخس

نویسندگان

چکیده

برای بررسی رفتار دانهال‌های پسته (.Pistachio vera L) رقم سرخس در رطوبت‌ و تراکم‌های مختلف، آزمایش گلخانه‌ای در یک خاک آهکی با بافت لوم شنی با طرح آزمایشی آشیانه‌ای انجام گرفت. چهار‌ سطح‌ تراکم خاک و شش دامنه رطوبت حجمی در سه تکرار بر دانهال‌های پسته اعمال شد. در مجموع 24 سطح رطوبتی در داخل 4 سطح تراکم آشیانه پیدا کرد و آزمایش آشیانه‌ای بر مبنای طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. چهار سطح تراکم (چگالی‌های ظاهری 35/1، 5/1، 65/1 و 8/1 گرم بر سانتی متر مکعب) داخل لوله­های به قطر 24/15 و ارتفاع 50 سانتی‌متر ایجاد و پس از انتقال دانهال‌های پسته به لوله‌ها و استقرار آن‌ها شش دامنه رطوبت حجمی از نقطه اشباع تا کمتر از نقطه پژمردگی دائم برای هر سطح تراکمی اعمال شد. تراکم خاک سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی پسته و غلظت و مقدار جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام هوایی و ریشه شد. زیادی و کمبود رطوبت سبب کاهش پارامترهای اندازه‌گیری شده در سطوح تراکم مختلف گردید و تراکم خاک اثر نامطلوب تنش بر پارامترهای مذکور را تشدید نمود. در سطوح تراکم 35/1، 5/1 و 8/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب بیش‌ترین غلظت نیتروژن و فسفر ریشه، بیش‌ترین مقدار جذب نیتروژن و پتاسیم ریشه و بیش­ترین مقدار فسفر اندام هوایی و ریشه داخل دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت مشاهده شد. در سطح تراکم 8/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب وزن خشک اندام هوایی و ریشه، مقدار جذب نیتروژن اندام هوایی، غلظت و مقدار جذب پتاسیم اندام هوایی در دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. بطور کل تراکم خاک، زیادی و کمی رطوبت خاک سبب کاهش پارامترهای اندازه‌گیری شده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Soil Compaction on Nitrogen, Phosphorus and Potassium Uptake in and out of the Least Limiting Water Range in Pistachio, cv. Sarakhs, Seedlings

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Azizi
  • davood zarehaghi
  • Adel Reyhanitabar
  • Nosratollah Najafi
چکیده [English]

In order to study the behavior of pistachio seedlings (Pistachio vera L.) at various moisture levels and soil compaction levels at a greenhouse in a sandy loam soil with a nested design was conducted in which four levels of soil compaction and six moisture levels in three replications were applied. A total of 24 moisture levels to nest within 4 soil compaction levels and nested design were conducted based on completely randomized design. Four soil compaction levels (1.35, 1.5, 1.65 and 1.8 g/cm3) within a cylindrical building and after transferring the pistachio seedlings into soil cylinders and their establishment, six different volumetric water contents, from permanent wilting point to saturation, for each compaction level were applied. Soil compaction reduced shoot dry weight and concentration and uptake of nitrogen, phosphorus and potassium in the shoots and roots of pistachio. High and low moisture reduces parameters at different soil compaction levels, and soil compaction adverse effects of stress on the parameters escalated. The density of 1.35, 1.5 and 1.8 g/cm3 highest concentrations of nitrogen and phosphorus of root, highest amount of nitrogen and potassium of roots and highest amount of phosphorus of shoots and roots were observed in the least limiting water range. The density of 1.8 g/cm3 maximum dry weight of shoots and roots, the maximum amount of nitrogen of shoot, highest concentration and amount of potassium were observed in the least limiting water range. Overall, soil compaction and high and deficit soil moisture content reduced parameter being measured. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulk Density
  • Moisture
  • Permanent wilting point
  • root
  • Uptake