نیازهای آموزشی- ترویجی پسته‌کاران شهرستان رفسنجان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد رفسنجان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی ترویجی پسته­کاران شهرستان رفسنجان انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌آماری تحقیق کلیه پسته‎کاران شهرستان رفسنجان بود. با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب 270 نفر به عنوان نمونه در سال 1393 انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‎نامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و به‌وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف (86 ≥ α) تأیید گردید. نتایج نشان داد که نیازهای آموزشی مراحل بازاریابی، داشت، کاشت، فرآوری، برداشت و پس از برداشت به‌ترتیب در اولویت‌های اول تا ششم قرار گرفتند. همچنین بین میانگین نیازهای آموزشی پسته‌کاران بر حسب نوع شغل، شرکت و یا عدم شرکت در کلاس‎های آموزشی و ترویجی، عضویت و یا عدم‎عضویت در تعاونی پسته‌کاران، سطح تحصیلات و سطح ارتباط، تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد ‌شد که طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی به ترتیب در مراحل بازاریابی، داشت، کاشت، فرآوری، برداشت و پس از برداشت صورت گیرد و در انجام برنامه‌های آموزشی به ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای پسته‌کاران توجه شود. همچنین در مرحله داشت و بازاریابی از روش‌های آموزش نظری مانند بحث غیر رسمی، پرسش و پاسخ و حل مسأله و در مرحله فرآوری و پس از برداشت از روش‌های نمایش نتیجه‌ای و نمایش طریقه‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational and Extensional Needs of Pistachio Producer’s in Rafsanjan Township

چکیده [English]

This study was conducted to identify and prioritize extension and educational needs of Pistachio’s growers in Rafsanjan Township. The research was descriptive and correlative and survey method was used. The statistical population was included all Pistachio growers cooperatives membership and non-membership in Rafsanjan Township. Using Cochran’s formula and stratified proportional random sampling technique, 270 Pistachio growers were selected as sample. A questionnaire was used for data collection which its face validity was confirmed based on opinions of a panel of agricultural extension and education experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient in pre-test stage )0.86 ≥ α ≥ 0.94). The results showed marketing, irrigation, planting, processing, harvest and post-harvest educational needs were at first to the sixth rank, respectively. Results of mean comparison test showed that there were significant differences between educational needs mean of Pistachio producers based on their job, participating in educational training, membership in cooperative, educational level and communication level. According to the results, it is necessary to pay attention to the Pistachio producers’ needs of marketing, irrigation, planting, processing, harvest and post-harvest, respectively in designing and implementing of the training programs. In addition, it is necessary to pay attention to the Pistachio producers’ personal and professional characteristics in implementing training programs. In addition, it suggests using theoretical training methods such as informal discussion, questioning and problem solving in marketing educational courses and demonstration methods in processing and post-harvest training. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borich’s Need Assessment Model
  • Education and Extension Needs
  • Pistachio
  • Rafsanjan