بررسی مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام در استان کرمان

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ککشاورزی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده

 

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه‌ریزی تولید، صادرات و واردات است. استان کرمان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات باغی است. با تقویت تولید و صادرات محصولات مختلف، استان می‌تواند در صحنه تجارت جهانی مزیت‌های مطلوب‌تری را به خود اختصاص دهد. در این تحقیق از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای نمونه‌گیری و پرسش‎گری استفاده شد. باغداران نمونه از میان جمعیت باغداران تحت پوشش مراکز خدمات انتخاب شدند که بر اساس این روش 54 پسته‌کار، 42 گردوکار و 38 بادام‌کار انتخاب شدند. با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده به بررسی مزیت نسبی تولید محصولات پسته، گردو و بادام استان کرمان در سال زراعی 92-1391 با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی و ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته ‌شد. با در نظر گرفتن شاخص هزینه منابع داخلی که برای محصولات پسته، گردو، بادام به ترتیب برابر 45/0، 6/0و 27/0 به‌دست آمد؛ تولید این محصولات مزیت نسبی دارند، مطابق طبقه‌بندی بر اساس معیار نرخ بازده داخلی به ترتیب تولید محصولات بادام، پسته و گردو باید در اولویت قرار گیرد. ضریب حمایت اسمی از نهاده برای تمام محصولات کوچک‌تر از یک محاسبه گردید، به‌عبارتی دولت به نهاده‌ها یارانه پرداخت نموده ‌است و سیاست‌های داخلی در زمینه نهاده‌ها در جهت حمایت از تولیدکنندگان این محصولات بوده‌ است. بر اساس نتایج ماتریس‌های تحلیل سیاستی در شرایط بازار داخلی سود بازاری برای تولیدکنندگان محصولات مورد بررسی وجود داشته است و منابع در تولید محصولات به شکل کارا استفاده شده‌اند. هزینه‌های تولید یکی از مهم‎ترین عوامل مؤثر بر مزیت نسبی محصولات بوده که در جهت کاهش آن لازم است میزان مصرف نهاده‌ها را بهینه نمود و از فناوری‌های جدید در عرصه کاشت، داشت و برداشت بهره جست. با توجه به داشتن مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام توسعه کشت تولید این محصولات پیشنهاد می‌شود در زمینه این پیشنهاد یکی از موانع اصلی نهاده کمیاب آب می‌باشد و راه‌حل منطقی مواجه با این مشکل استفاده از سیستم‌های پیشرفته آبیاری و کاهش میزان آب مصرفی و افزایش راندمان آب می‌باشد. در ضمن لازم است همراه با توسعه کشت، سیاست‌های دولت به‌طور غیرمستقیم باعث کاهش قیمت داخلی نشود و محصول بتواند سودآوری خود و مزیت نسبی خود را حفظ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of comparative advantage of pistachio, walnut and almond products in Kerman province.

چکیده [English]

Comparative advantage is one of the important economic criterions in production, import and export programming. Kerman province is one of the main sectors of production of horticultural crops. By strengthening production and export of various products, the province can be a powerful presence in the international trade. In this study, multistage cluster sampling method was used for sampling and questioning. Gardeners covered a sample of the population centers were selected based on the method, 54 pistachio producers, 42 almond producer and 38 walnut producers were selected. Using the collected data to evaluate the comparative advantage of producing pistachio, walnut and almond crops in the 2009-2010 year in Kerman province by domestic relative cost index and policy analysis matrix. Considering the DRC that for pistachio, walnuts, almonds, respectively, 0.45, 0.6 and 0.27 respectively, the production of these products have a comparative advantage, in accordance with the classification criteria DRC to the production of almonds, pistachios and walnuts must be prioritized. The nominal support coefficient for input was calculated for all products smaller than one, the nominal support coefficient for input was calculated for all products smaller than one, Based on the results of policy analysis matrices in the domestic market conditions, market profits have been observed for the manufacturers of the products concerned, and resources have been used efficiently in the production of products. Production costs are one of the most important factors affecting the comparative advantages of the products. In order to reduce them, it is necessary to optimize the use of inputs and to use new technologies in the field of planting and harvesting.Considering the comparative advantage of pistachio, walnut and almond products, recommended to developing crop production. One of the main obstacles is the introduction of scarce water, and the logical solution to this problem is the use of advanced irrigation systems, reducing water consumption and increasing water efficiency. In addition, along with the development of cultivation, government policies do not indirectly reduce domestic prices and the product can maintain its profitability and relative advantage. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • almond
  • Comparative Advantage
  • Kerman province
  • Pistachio
  • Policy Analysis Matrix (PAM)
  • Walnut