زمان تشکیل و خصوصیات فیزیکی پستههای زودخندان به عنوان منابع آلودگی به آفلاتوکسین در سه رقم تجاری پسته در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 رفسنجان- صندوق پستی 435-77175

2 پژوهشکده پسته کشور

3 مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده

پسته‌های‌ زودخندان‌ از مهم‌ترین کانون‌های‌ آلودگی‌ پسته‌ به قارچ‌های مولد آفلاتوکسین‌ در باغ‌ به‌ شمار می‌روند. اطلاع از ‌زمان‌ تشکیل‌ این نوع پسته‌ها در باغ‌ و نیز خصوصیات‌ ظاهری‌ و فیزیکی‌ پسته‌های‌ زودخندان‌‌ به منظور شناسایی‌ آن‌ها و یافتن‌ راه‌هایی‌ جهت‌ حذف‌ در مرحله‌ فرآوری‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است. بدین‌ منظور زمان‌ تشکیل‌ پسته‌های‌ زودخندان‌ در سه‌ رقم‌ تجارتی‌ اوحدی‌، کله‌قوچی‌ و احمدآقایی‌ در دو منطقه‌کشکوئیه و نوق شهرستان رفسنجان طی سال­های 1391-1392 مطالعه‌ قرار گرفت‌ و خصوصیات‌ فیزیکی‌ آن‌ها شامل‌ وزن‌ تر و خشک و رطوبت نسبی میوه پسته و اجزای آن و طول‌، عرض‌ و قطر پسته‌های زودخندان اندازه‌گیری‌ شد .نتایج‌ نشان‌ داد‌ پسته‌های‌ ‌زودخندان در رقم‌ کله‌قوچی‌ زودتر تشکیل‌ می‌شوند. بیش‌ترین‌ درصد تشکیل‌ پسته‌های‌ زودخندان‌ در فاصله‌ زمانی‌ 15 روز قبل‌ از برداشت‌ اتفاق‌ افتاد. میزان‌ رطوبت‌ پسته‌ بدون‌ پوست‌ سبز و میزان رطوبت پوست‌ سبز در پسته‌های‌ زودخندان‌ با پوست‌ نرم‌ و صاف‌ به‌ ترتیب‌ حدود 27 و 65 درصد بود درحالی‌که‌ در پسته‌های‌ زودخندان‌ با پوست‌ نیمه‌خشک‌ به‌ ترتیب‌ حدود 22 و 50 درصد و در پسته‌های‌ زودخندان‌ با پوست‌ خشک‌ به‌ ترتیب‌ 14 و 31 درصد اندازه‌گیری شد. بیش‌ترین و کم‌ترین وزن‌، طول‌، عرض‌ و قطر پسته‌ خشک‌ متعلق به پسته‌های‌ زودخندان‌ با پوست‌ نرم‌ صاف‌ و پسته‌های‌ زودخندان‌ با پوست‌ نیمه‌خشک‌ و خشک‌ به ترتیب بود.مقایسه اجزای مختلف میوه‌ پسته از نظر میزان آفلاتوکسین کل(B1, B2, G1, G2)  نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به مغز است و در پوست سبز هیچ یک از نمونه‌های مورد بررسی آفلاتوکسین ردیابی نشد. به طور کلی مقدار آفلاتوکسین مغز در دو باغ مورد مطالعه در ارقام اوحدی، کله‌قوچی و احمدآقایی به ترتیب 12، 25 و 21 برابر مقدار آن در پوست استخوانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Time of Occurrence and Physical Characteristics of Pistachio Early Splitting as Sources of Contamination with Aflatoxin in Three Commercial Cultivars of Pistachio in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Ali Tajabadi pour 2
  • Seyed Reza Fani 3
1 Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
2 Pistachio Research Center
3 Plant Protection Research Department, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran
چکیده [English]

Pistachio early splitting is the main source of aflatoxin contamination in the orchards. The time of pistachio early splitting occurrence in the orchards is very important and also physical and shell characteristics in identifying and omitting of them are critical factors in the processing plants. In the present study, the time of early splitting occurrence in three Iranian commercial cultivars of pistachio including Ohadi”, “Kalehghoochi” and “Ahmadaghaei” in two different regions (Koshkoyeh and Nogh) of Rafsanjan during 2012-2013 were evaluated. Their physical characteristics such as fresh and dry weight of fruit with and without hull, the moisture content of fruit, length, width and diameter of early split fruits were measured. Results showed that early splitting occurrence in Kalehghoochi occurred earlier than other cultivars. The highest percentage of early splitting occurred 15 days before harvest time. Percentage of fruit moisture without and with hull in early split pistachios with soft and smooth hull were 27 and 65%, in semi-dry hull 22 and 50% and in dry early split fruits 14 and 31%, respectively. Weight, length, width and diameter of dry nuts in early split fruits with soft and smooth hull were higher than early split fruits with a semi-dry and dry hull. The amount of total aflatoxin in different pistachio parts showed that the highest amount was belonged to kernel compared with hull and shell. No aflatoxin was detected in the hull of pistachio. Overall, the aflatoxin content of kernels in Ohadi, Kalehghoochi and Ahmadaghaei were 12, 25 and 21 times higher than the shell, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Aspergillus
  • Food safety
  • Kalehghoochi