تأثیر ارتفاع و روش کوپیوند بر گیرایی و رشد رویشی پسته رقم اوحدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی ایران میباشد که از طریق روشهای مختلف کوپیوند بر روی پایههای دانهالی
تکثیر میشود. انتخاب روش کوپیوند یکی از مهمترین موارد درگیرایی پیوند در پسته میباشد. لذا بهمنظور مطالعه نوع پیوند
و ارتفاع محل پیوند برگیرایی و رشد رویشی پسته رقم اوحدی، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی طی
طول دو سال متوالی در یک باغ واقع در شهرستان ابرکوه از استان یزد به اجرا در آمد. فاکتورها شامل ارتفاع محل پیوند در
سه سطح ) 20 ، 30 و 40 سانتیمتر از سطح زمین( و فاکتور نوع پیوند در دو سطح پیوند )شکمی و لولهای( با 12 تکرار
)دانهال( و هر تکرار شامل 3 نمونه )شاخه پیوند شده( بود. پارامتر گیرایی در سال اول و پارامترهایهای رویشی در سال اول
و دوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد گیرایی با روش پیوند لولهای حاصل شد. در پیوند لولهای
ارتفاع پیوند تأثیر معنیداری بر شاخصهای رشدی نداشت در صورتی که در پیوند شکمی بیشترین درصد گیرایی و شاخص-
های رشدی در دانهالهای پیوند شده در ارتفاع 20 سانتیمتر حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Height and Budding Method on Grafting Success and Vegetative Parameters of Pistachio cv. ‘Owhadi’

نویسندگان [English]

  • hamid reza karimi
  • Yosof Rafei
چکیده [English]

Pistachio is the most important horticultural crop in Iran that it is propagated using different budding methods. Selection of budding method is the most important in the propagation of pistachio trees. In order to study of the effect of height and budding method on bud success and vegetative growth of pistachio cv ‘Owhadi’ an experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design during successive years in an orchard that located in Abarkooh, Yazd province. The factors included height in three levels (20, 30 and 40 cm of ground level) and budding method in two levels (shield budding and tube budding) with 12 replications (seedling) and 3 samples (budded shoot) each replication. Bud success was evaluated in the first year and vegetative parameters were evaluated in two years. The results showed that the highest bud success obtained with tube budding. In tube budding, vegetative parameters were not affected by height whereas in shield method the highest bud success and vegetative parameters obtained with 20 cm height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shield budding
  • Tube budding
  • Seedling