تاثیر تیمار متیل جاسمونات بر بهبود برخی از ویژگی های رویشی و زایشی پسته رقم احمد آقایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پسته دارای ارزش غذایی بالایی است. امروزه از هورمون­ها و عناصر غذایی به منظور بهبود رشد رویشی و زایشی در بسیاری از محصولات کشاورزی در دنیا استفاده می­شود. از این رو در این تحقیق سعی شده است، تاثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات (صفر، 100 و 200 میلی­گرم بر لیتر) بر ویژگی­های رویشی و زایشی پسته رقم احمدآقایی مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین ترتیب، محلول پاشی درختان، در دو مرحله خوشه فشرده و اوایل تشکیل میوه به صورت یک آزمایش اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط مزرعه انجام گرفت و ویژگی­های زایشی و رویشی درختان تیمار شده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، سطح برگ، شاخص کلروفیل، طول و قطر شاخه سال جاری، عملکرد، خندانی و وزن میوه درختان تیمار شده در هر دو مرحله نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت و تیمار متیل جاسمونات پوکی (41%) و میوه­های بد شکل(32%) را کاهش داد. در بین تیمارها، تیمار متیل جاسمونات200 میلی­گرم بر لیتر و در بین مراحل اعمال تیمار، محلول پاشی در مرحله خوشه فشرده، بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگی­های رویشی و زایشی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of methyl jasmonate treatment on improvmentof vegetative and reproductive growth of “Ahmad Aghaie” pistachio

چکیده [English]

Pistachio has high nutritional value. Today, hormones and nutrients are used in order to improve vegetative and reproductive growth of many agricultural products in the world. In this study, the effect of different levels of methyl jasmonate (0, 100 and 200 mg/l) on vegetative and reproductive characteristics of “Ahmad Aghaie” pistachio to be considered. Thus, trees sprayed by treatments in two stages of the tight cluster and initial fruit set, in a split-factorial experiment in a randomized complete block design with 4 replications in field conditions. Then, many of vegetative and productive characteristics such as leaf area, chlorophyll index and current shoot length and diameter, indehiscent shell, fruit weight and yield were improved at both stage and methyl jasmonate decrease blank and misshapen nuts percentage. Generally, the results showed that spraying at both stages increased vegetative and productive characteristics of treated trees compared with control trees and between treatments, methyl jasmonate 200 mg/l had the highest effect on improving vegetative and productive of trees and spraying at tight cluster was effectiveness combined with the primary fruit set stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield
  • Indehiscent shell
  • Leaf area