تاثیر محلول‌پاشی نیترات‎‌‌کلسیم، کلرید‌کلسیم و اسید‌بوریک بر شدت ریزش پسته در رقم کله‌قوچی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ی باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهر کرد

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

4 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهر کرد

چکیده

ریزش میوه یکی از عارضه‌های فیزیولوژیک درخت پسته است.درختان پسته گلهای فراوانی تولید می‌کنند ولی فقط بخشی از گل‌ها گرده‌افشانی شده و به میوه تشکیل تبدیل می‌شوند. تنش‌های محیطی و تغذیه ناکافی به ویژه در زمان تشکیل گل، ریزش میوه را افزایش می‌دهند. این عارضه با کاهش محصول پسته باعث ایجاد خسارت اقتصادی می‌شود. تاکنون پژوهش‌های اندکی در مورد ریزش میوه در پسته انجام شده است. در این راستا تیمارهای محلول پاشی با نیترات‌کلسیم (دو در هزار)، کلرید‌کلسیم (دو در هزار) و اسید‌بوریک (200 میلی‌گرم در لیتر) به صورت مجزا و ترکیبی (نیترات‌کلسیم + اسید‌بوریک) و (کلرید‌کلسیم + اسید‌بوریک) بر عارضه ریزش میوه در پسته کله‌قوچی انجام گردید.تیمارها یک هفته قبل و دو هفته بعد از مرحله تمام گل انجام شد. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی روی درختان پسته 13 ساله و پیوند شده روی پایه‌های بادامی ریز در پنج تکرار انجام شد. درختان انتخاب شده در سال آور بودند. دو هفته پس از تمام گل، میوه‌های هر خوشه شمارش و میزان ریزش میوه‌ها در سه مرحله به فواصل دو هفته بررسی و در هر مرحله از آزمایش میوه‌های عارضه‌دار برش و وضعیت جنین نیز با بینوکولار بررسی گردید. نتایج نشان داد که در تمام مراحل، میوه‌های برش خورده دارای جنین بوده و میوه پوک مشاهده نشد.هم‌چنین نتایج نشان داد که تمامی تیمارها ریزش میوه‌ را در مقایسه با شاهد، در هر سه مرحله ارزیابی کاهش دادند و فقط تیمار اسید بوریک در مرحله سوم ارزیابی نسبت به شاهد هیچ گونه برتری نشان نداد. ضمن این که بین سایر تیمارها در مراحل ارزیابی اختلاف معنی‌دار نبود. در ارتباط با اثر تیمارها بر جذب عناصر، نتایج نشان داد که غلظت عناصر کلسیم، بور و نیتروژن در درختان تیمار شده و شاهد متفاوت بود. درختان تیمار شده با نیترات‌کلسیم + اسید‌بوریک و نیترات کلسیم بالاترین مقدار کلسیم را دارا بودند. هم‌چنین درختان تیمار شده با نیترات‌کلسیم + اسید‌بوریک و اسید‌بوریک بالاترین مقدار بور را داشتند؛ علاوه بر این درختان تیمار شده با نیترات‌کلسیم + اسید‌بوریک و نیترات کلسیم بالاترین مقدار نیتروژن را دارا بودند. در این آزمایش تیمار ترکیبی نیتراتکلسیم + اسیدبوریک در بهبود صفات عملکردی موثرتر از سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foliar Application of Calcium Nitrate, Calcium Chloride and Boric Acid on Intensity of Fruit Abscission of ‘Kaleh- Ghouchi’ Pistachio

نویسندگان [English]

  • ebrahim pourahmadi 1
  • abdorahman mohamadkhani 2
  • parto roshandel 3
  • vahid rouhi 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Agriculture, University of Shahre - kord
2 Associate Professor Faculty of Agriculture, University of Shahre - kord
3 Assistant Professor Faculty of Agriculture, University of Shahre - kord
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Shahre - kord
چکیده [English]

Fruit abscission is one of the disorders in pistachio trees. Pistachio trees produce plenty of flowers, but only parts of the flowers are pollinated and set fruit. Environmental stresses and inadequate nutrition especially during flowering time have increased fruit abscission. This disorder by reducing the yield of pistachio led to economic loss. Yet, little research has been carried out on fruit abscission in pistachio. In order to evaluate the effects of foliar treatments with calcium nitrate (2 gr/lit), calcium chloride (2 gr/lit), boric acid (200 ppm) and their combination treatments were studied on fruit abscission of ‘Kaleh- Ghouchi’’ pistachio. Treatments were applied one week before and also two weeks after full bloom. The experiment was conducted by using a split plot base on a completely randomized block design (CRBD) with 5 replicates per treatment on 13-year-old ‘Kaleh - Ghouchi’ pistachio trees grafted on Badami- Riz rootstock. The selected trees were “on” years. Two weeks after full bloom, in each cluster, the number of fruits were counted and fruit abscission was studied in three different stages at intervals of 15 days and in each stage of the test, the disorder fruits were dissected and embryo condition was studied by binocular too. The results showed that at all of the stages, dissected fruit have the embryo and no observed blanking fruit. Also, the results showed that all applied treatments in all three stages of evaluation decrease the fruit abscission as compared to control and Just boric acid treatment in the third stage of evaluation as compared to control have no superiority. While there were no significant differences between other treatments. In relation to the effect of treatments on the absorption of elements, results showed that the concentrations of calcium, boron, and nitrogen were different in treated and control trees. Treated trees with calcium nitrate + boric acid and calcium nitrate were absorbed the highest amount of calcium. Also treated trees with calcium nitrate + boric acid and boric acid, was absorbed the highest amount of boron. While treated trees with calcium nitrate + boric acid and calcium nitrate, was absorbed the highest amount of nitrogen. In this experiment, calcium nitrate + boric acid treatment was more effective than other treatments in improving yield traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit abscission
  • Fruit dissection
  • Foliar application
  • Yield traits