شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با ریشه پسته در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، موجب بهبود رشد گیاهان و مقاومت بیشتر به تنش‌های زیستی و غیرزیستی می‌شوند. به‌منظور شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، از منطقه‌ی ریزوسفر درختان پسته استان کرمان در سال‌های 1393-1392 نمونه‎برداری انجام شد. اسپورهای قارچ میکوریز آربوسکولار از خاک‌های نمونه‌برداری شده با استفاده از روش الک مرطوب جداسازی و بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی مانند رنگ اسپور، شکل، تزئینات سطح، اندازه و ساختار دیواره آن‌ها گروه‌بندی شدند. استخراج DNA از تک اسپور انجام شد. بخشی از ناحیه18S rDNA  با استفاده از آغازگر عمومی NS4 و آغازگر اختصاصی قارچ‌ میکوریز آربوسکولار AML1 در مرحله اول و آغازگرهای اختصاصی قارچ میکوریز آربوسکولارAML1/AML2  در مرحله دوم واکنش PCR آشیانه‌ای، تکثیر شد. براساس بررسی‌های مورفولوژیکی و مولکولی، گونه‌هایFunneliformis mosseae ، Claroideoglomus claroideum وRhizophagus iranicus  شناسایی گردید. گونه‌R. iranicus برای فلور قارچی درختان پسته جدید می‌باشد. با توجه به محدودیت ویژگی‌های مورفولوژیکی در شناسایی و تاکسونومی این گروه مهم از قارچ‌ها، روش‌های مولکولی می‌توانند به‌عنوان مکمل روش‌های مورفولوژیکی موجب اطمینان بیشتر در تاکسونومی و تمایز گونه‌های مشابه به حساب آیند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and Morphological Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Pistachio Roots in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Marzieh Yazdanpanah
  • Ebrahim Sedaghati
  • Pezhman Khodygan
  • Hossein Alaei
  • Marieh Nadi
چکیده [English]

Arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) promote plant growth and enhance resistance against biotic and abiotic stresses. In order to study morphological and molecular identification of AMF, samples of rhizosphere soil of pistachio orchards in Kerman province were collected during 2013-2014. AMF spores were extracted from the soil samples using wet sieving and were assorted based on morphological characteristics such as spore color, shape, surface ornamentation, spore contents and wall structures. DNA was extracted from a single spore. Partial 18S rDNA was amplified by nested PCR method using universal primer NS4 and AML1 in the first amplification and AML1/AML2 in the second amplification. Based on the morphological and molecular criteria, Funneliformis mosseae, Claroideoglomus claroideum and Rhizophagus iranicus were identified. R. iranicus is the new record for pistachio mycoflora. Due to the limitations of morphological characteristics for identification and taxonomy of this important group of fungi, molecular methods can apply as complementary tools for the differentiation of morphologically similar species and taxonomic purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • Molecular identification
  • Nested PCR
  • Pistachio
  • Symbiosis