نویسنده = فرشته مقامی مقیم
ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک سطحی و خاک‌رخ در باغ‌های پسته بجستان، شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 1-21

محمد قاسم زاده گنجه ای؛ فرشته مقامی مقیم؛ علیرضا کریمی