ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک سطحی و خاک‌رخ در باغ‌های پسته بجستان، شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 گزوه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پسته یکی از محصولات مهم صادراتی، استراتژیک و سازگار با محیط‌های خشک ایران است. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص کیفیت خاک باغ‌های پسته در سطوح ژئومورفیک مختلف (‌کفه رسی غیرشور، حد واسط پدیمنت و کفه‌ رسی شور، حد واسط مخروط‌افکنه و کفه‌رسی غیرشور، و کفه‌ رسی شور) در دو بخش خاک سطحی (افق A) و کل خاک‌رخ (صفر تا 15 سانتی‌متر)، و تأثیر آن بر عملکرد پسته در پلایای بجستان انجام شد. برای این منظور، 12 خاک‌رخ در سطوح ژئومورفیک مزبور مطالعه شد. ویژگی‌های فیریکی و شیمیایی نمونه‌های خاک اندازه‌گیری شد. مجموعه حداقل داده (MDS) به روش تجزیه به مؤلفه اصلی (PCA) انتخاب و شاخص کیفیت خاک به دو روش تجمعی و وزنی محاسبه شد. نتایج نشان داد که هم در لایه سطحی و هم کل خاک‌رخ، در تمام سطوح ژئومورفیک مورد مطالعه در باغ خوب، شاخص کیفیت خاک وزنی به نسبت شاخص کیفیت خاک تجمعی بالاتر بود. سطح ژئومورفیک کفه رسی ‌‌شور، به‌دلیل تجمع املاح محلول، بالا بودن سطح آب زیرزمینی و قرار گرفتن در نزدیکی کفه نمکی، در هر دو بخش لایه سطحی و کل خاک‌رخ، کمترین مقدار شاخص کیفیت خاک را به خود اختصاص داد. نتایج همچنین نشان داد که در هر دو لایه سطحی و کل خاک‌رخ، شاخص وزنی کیفیت خاک توانست ارتباط خوبی با عملکرد نشان دهد. بر این اساس، بهبود کیفیت خاک نه تنها در خاک سطحی، بلکه در لایه‌های عمقی خاکرخ، برای رسیدن به عملکرد مطلوب و پایدار این محصول در منطقه ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Soil Quality Index of Surface and Soil profile in Pistachio Orchard of Bajestan, Notheastern Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasemzadeh Ganjehie 1
  • Fereshteh Maghami Moghim 2
  • Alireza Karimi 2
1 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources, Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Pistachio is one of the important export products, strategic and compatible with dry environments in Iran. The objective of this study was to evaluate the soil quality index of pistachio orchards at different geomorphic surface (no-saline clay flat, saline clay flat, intermediate alluvial fan- non-saline clay flat, intermediate pediment- saline clay flat) in two layers of soil surface (horizon A) and soil profile (0-150 cm), and its effect on pistachio yield in Bajestan playa. For this purpose, 12 soil profiles were investigated in different geomorphic surfaces. The soil physical and chemical properties of the soils were measured. The minimum data set (MDS) was determined by principal component analysis (PCA) method and the soil quality index was calculated by additive and weighted methods. The results showed that in good orchards, the weighted soil quality index was higher than the additive soil quality index both in surface and soil profile in all geomorphic surfaces. The soil quality index had the lowest value in saline clay flat geomorphic surface, both in surface soil and soil profile, due to the accumulation of soluble salts, high groundwater level and being in the margin of the salt crust. The weighted soil quality index showed a strong correlation with tree yield both in surface soil especially soil profile. Based on the results, it is necessary to improve the soil quality not only in the surface soil, but also in the deep layers, to achieve the desired and sustainable yield of pistachi in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil quality index
  • Principal component analysis
  • Geomorphic surface
  • Pistachio yield