نویسنده = حسین امیری
نیازهای آموزشی- ترویجی پسته‌کاران شهرستان رفسنجان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 36-17

حمید حسینی‌نوه؛ عنایت عباسی؛ حسین امیری