نویسنده = محمد قاسم زاده گنجه ای
ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک سطحی و خاک‌رخ در باغ‌های پسته بجستان، شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 1-21

محمد قاسم زاده گنجه ای؛ فرشته مقامی مقیم؛ علیرضا کریمی


تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پسته به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 70-88

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ جواد سیدمحمدی؛ نورایر تومانیان؛ سید جواد حسینی فرد؛ اصغر فرج نیا؛ محمد قاسم زاده گنجه ای