کلیدواژه‌ها = رگرسیون دوتایی لاجیت
بررسی تأثیر تبلیغات بر احتمال پذیرش بیمه توسط باغداران پسته کار استان کرمان (رویکرد رگرسیون لاجیت)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 58-68

محمدنبی شهیکی تاش؛ فهیمه یزدانی؛ اسمعیل قلی پور