کلیدواژه‌ها = سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی
اثر محلول پاشی ترکیب تجاری روی-گلبار بر صفات بیوشیمیایی و عملکردی درختان بارور پسته رقم کله قوچی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 112-130

فاطمه صالحی؛ سید محمد جواد آروین؛ حسین مظفری