کلیدواژه‌ها = عناصرکم مصرف
تأثیر کلات آهن بر برخی صفات کمی و کیفی درختان پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 1-15

هادی شیرخانی؛ بهرام عابدی؛ غلام حسین داوری نژاد؛ رضا خراسانی؛ مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو