تأثیر عنصر روی و سیتوکینین بر برخی پارامترهای رویشی و اکوفیزیولوژیکی دانهال‌های پسته در شرایط شور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

به­ منظور بررسی تأثیر روی، بنزیل­آدنین و شوری بر برخی از خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی دانهال­های پسته، یک آزمایش گلخانه­ای در قالب طرح کاملا تصادفی به­صورت فاکتوریل با سه تیمار شوری (0، 1200 و 2400 میلی­گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک)، روی (0، 5 و 10 میلی­گرم در کیلوگرم خاک) و بنزیل­آدنین (0، 50 و 100 میلی­گرم در لیتر) با سه تکرار بر روی رقم بادامی ریز زرند صورت گرفت. نتایج نشان داد، تنش شوری موجب کاهش معنی‌دار وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول سیستم ریشه­ای، ارتفاع ساقه، سطح برگ و محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها گردید. هم‌چنین تنش شوری فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm)، شاخص فتوسنتز (PI) و سبزینگی برگ را نیز کاهش داد. لیکن مصرف توأمان 100 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین و 10 میلی­گرم روی در کیلوگرم خاک، مقدار این پارامترها را با افزایش مواجه ساخت، به­گونه­ای که وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و طول سیستم ریشه­ای را به­ترتیب 39، 43 و 31 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. به­طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد، در شرایط شور، مصرف بنزیل­آدنین و روی به‌تنهایی و یا توأمان از طریق بهبود پارامترهای رویشی و فتوسنتزی، عملکرد گیاه پسته را در شرایط تنش شوری بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Zinc and Cytokinin on Some Growth and Eco-Physiological Parameters of Pistachio Seedlings under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • Vahid Mozafari
  • Atefe Khorshidi Jalali
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of zinc, benzyladenine and salinity on some morphological and physiological parameters of pistachio seedlings, a greenhouse experiment was conducted based on completely randomized design as factorial with three treatments of salinity (0, 1200, 2400 mg NaCl per kg soil), zinc (0, 5, 10 mg N kg-1 soil) and benzyladenine (0, 50, 100 mg l-1) with three replicates on Cultivar Badami-Riz-Zarand. The results showed that, salinity stress significantly decreased the Shoot and root dry weight, root system length, stem height, leaf area, chlorophyll and carotenoids content. Also salinity stress decreased the chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), Photosynthesis Index (PI) and SPAD value. But combined application of 100 mg.l-1 benzyladenine and 10 mg.kg-1 zinc increased these parameters, so that increased the shoot dry weight, root dry weight and root system length 39, 43 and 31 percent respectively compared to control. Generally, the results of this experiment showed that in saline conditions, the alone or combined application of benzyladenine and zinc by improving the growth and photosynthetic parameters improved yield of pistachio

کلیدواژه‌ها [English]

  • benzyladenine
  • chlorophyll fluorescence
  • photosynthesis index
  • sodium chloride
  • SPAD