پاسخ‌های فیزیو-بیوشیمیایی پایه‌ها و دورگ‌های بین‌گونه‌ای جنس پسته (.Pistacia vera L) به سرما

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 هیات علمی- دانشگاه هرمزگان

3 مرکز تحقیقات پسته دامغان

4 پژوهشکده پسته ایران

5 مرکز تحقیقات پسته

چکیده

سرما از جمله عوامل محیطی است که رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را محدود می‌سازد. این پژوهش به منظور مطالعه سرما بر شاخص­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی پایه­ها و دورگ­های بین‌گونه­ای جنس پسته و غربال کردن پایه­های متحمل طراحی و اجرا گردید. فاکتورها شامل شش پایه (پایه بادامی ریز زرند، قزوینی، سرخس، دورگ­های بین گونه­ای اینتگریما ´ بادامی ریز زرند، اینتگریما ´ قزوینی و اینتگریما ´ سرخس) و چهار رژیم دمائی (4، 0، 2- و 4- درجه سانتی­گراد) و سه تکرار بود. دانهال­ها جهت سرمادهی در مرحله 6 تا 8 برگی به مدت 2 ساعت در دماهای ذکر شده قرار گرفتند. با توجه به نتایج کمترین محتوای پروتئین و بیشترین میزان نشت یونی، مالون­دی­آلدهید، قندهای محلول، پرولین، فنل کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و فعالیت پروتئاز در تیمار دمایی 4- درجه سانتی­گراد بدست آمد. بیشترین محتوای قندهای محلول، پرولین، فنل کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین کل در پایه‌های دورگ اینتگریما ´ قزوینی، قزوینی، دورگ اینتگریما ´ سرخس و سرخس مشاهده شد. به علاوه میزان بالای نشت یونی و مالون­دی­آلدهید در دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند شاخصی از شدت خسارت وارده بود. در مجموع، از میان پایه­های مورد مطالعه، پایه‌های دورگ اینتگریما ´ قزوینی، قزوینی، دورگ اینتگریما ´ سرخس و سرخس به عنوان متحمل­ترین و دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند به عنوان حساس­ترین پایه به سرما تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physio-Biochemical Responses of Rootstocks and Interspecific Hybrids of Pistachio (Pistacia vera L.) to Chilling

نویسندگان [English]

  • Hosein Sajadian 1
  • Mansoore Shamili 2
  • Hossein Hokmabadi 3
  • Ali Tajabadipour 4
  • Hojat Hashemi Nasab 5
1 university of hormozgan
2 UNIVERSITY OF HORMOZGAN
3 Damghan Pistachio Station
4 pistachio research center
5 pistachio research center
چکیده [English]

Chilling is an environmental factor that limits the growth and yield of agricultural productions. This research was conducted to investigate the impacts of chilling on physiological and biochemical indices in rootstocks and interspecific hybrids of pistachio and screening of tolerant rootstocks. The factors included six rootstocks (Badami-Riz-e-Zarand, Ghazvini, Sarakhs and interspecific hybrids Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand, Integerrima × Ghazvini and Integerrima × Sarakhs) and four temperature regimes (4, 0, -2 and -4 °C) With three repetitions. Seedlings were placed in cold temperatures at the 6th to 8th stage of foliation, and cold treatments were applied to them for two hours. According to results showed the least protein content and the most ionic leakage, MDA, soluble carbohydrate, proline, total phenol, antioxidant capacity and protease activity were obtained under -4 °C. The most soluble carbohydrate, proline, total phenol, antioxidant capacity and total protein content were observed in Integerrima × Ghazvini hybrid, Ghazvini, Integerrima × Sarakhs hybrid and Sarakhs. Furthermore, the high ionic leakage and MDA in Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid were an indicate of damage severity. In addition, Integerrima × Ghazvini, Ghazvini, Integerrima × Sarakhs and Sarakhs were identified as the most tolerant rootstocks and Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid as the most sensitive rootstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant capacity
  • ionic leakage
  • MDA
  • proline