اثر زمان کاربرد و غلظت دورمکس (هیدروژن سیانامید) و روغن ولک بر شکفتن جوانه، رشد و ویژگی‌های خشک‌میوه پسته اکبری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم باغبانی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه شیراز

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

گرم شدن زمین اثرات زیادی بر کشاورزی و تولید غذا می­گذارد. ناکافی بودن دریافت سرمای زمستان در درختان میوه بویژه پسته مشکل عمده‌ای است که در بسیاری از نواحی دارای زمستان نسبتا ملایم مشاهده می‌‌شود. در همین راستا به‌منظور بررسی اثر دورمکس و روغن ولک بر تکمیل نیاز سرمایی، پژوهشی روی درختان پسته رقم اکبری در سایت الگویی و ترویجی مزرعه شرکت ایزد یاران در شهرستان سیرجان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل محلول پاشی، آب (شاهد)، روغن ولک 4 درصد، دورمکس 3، 4 و 5 درصد در تاریخ 18/11/96، دورمکس 3، 4 و 5 درصد در تاریخ‌ 29/11/96 و دورمکس 3، 4 و 5 درصد در تاریخ های 18/11/96 و 29/11/96 بودند. زمان باز شدن جوانه‌ها، فعالیت کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در جوانه‌ها، طول شاخه، وزن 100 دانه، درصد میوه‌های پر، پوک، خندان و ناخندان بررسی شدند. نتایج نشان داد که تیمار دورمکس 4 درصد و پس از آن تیمار 3 درصد در زمان اول بهترین تیمارها و تیمار شاهد و دورمکس 5 درصد در تاریخ دوم و روغن ولک بدترین تیمارها از لحاظ زمان باز شدن جوانه‌های زایشی بودند. طبق نتایج حاصله بعد از 10روز بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان فعالیت مربوط به تیمارهای دورمکس 4 درصد و 5 درصد محلول‌پاشی شده در تاریخ 18 بهمن ماه بود. داده­های مربوط به دو آنزیم پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و وزن 100 دانه از لحاظ آماری معنی‌دار نشدند. بیشترین طول شاخه مربوط به تیمارهای دورمکس 4 و 3 درصد و کمترین طول شاخه مربوط به تیمار شاهد و بعد از آن تیمارهای دورمکس محلول‌پاشی شده در تاریخ 29 بهمن‌ماه بود. بیشترین درصد میوه‌های پر مربوط به تیمار دورمکس 4 درصد محلول‌پاشی شده در مورخ 18 بهمن‌ماه بود بیشترین درصد میوه‌های خندان و کمترین درصد خندانی به‌ترتیب مربوط به تیمارهای  دورمکس 4 درصد و 3 درصد  محلول‌پاشی شده در تاریخ 18 بهمن­ماه بود. طبق نتایج این آزمایش تیمار دورمکس 4 درصد محلول‌پاشی شده در تاریخ 18/11/96 در رابطه با شکست زودتر خفتگی و بهبود فراسنجه‌های کیفی (درصد خندانی و پوکی) بسیار موثرتر از روغن ولک 4 درصد بود، هرچند که روغن ولک باعث یکنواخت‌تر باز شدن جوانه‌های زایشی نسبت به شاهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dormex Time Application and Concentration Of Dormex and Volck Oil on Budbreak, Growth and Nut Traits of Pistachio cv. Akbari

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourebrahimi 1
  • Saeid Eshghi 2
1 Department of horticultural of shiraz university
2 Department of Horticultural Science, School of Agriculture, Shiraz University,Shiraz, Iran
چکیده [English]

Global warming  has a lot of effects on agriculture and food production. Inadequate reception of winter cold in fruit trees, especially pistachios, is a major problem that occurs in many regions of relatively moderate winters. In order to investigate the effect of Dormex and volck oil on Completing the chilling requirement in pistachio trees the present study on pistachio trees of Akbari cultivar was carried out on the site of the model and extension of the farm of Izad Yaran Company in Sirjan city. Treatments used were spraying, water (control), 4% volck oil, Dormax 3%, 4% and 5% on 07/02/2018, Dormax 3%, 4% and 5% on 18/02/2018 and Dormax 3, 4 and 5% were on 07/02/2018 and 18/02/2018, respectively. The Time of budbreak, the activity of catalase, peroxidase and superoxide dismutase in the buds, branch length, weight 100 nuts, percentage of filled, blank, split and unsplit seeds were studied. The results showed that 4% Dormex treatment  and after that 3%, the best treatments and control, Volck oil and Dormex 5% in second  dates  were the the worst treatment in terms of the opening time of the floral buds. According to the results, after 10 days, the highest amount of catalase activity was related to control treatment and the least activity was related to 4% and 5% Dormex treatments on February 18th. Data on peroxidase and superoxide dismutase enzymes and weight 100 nuts were not statistically significant. the highest length of  Branch  was related to 4%  and 3% treatments of Dormex, and the lowest Branch length was related to control treatment, and after that, the sprayed Dormex treatments on February 18th. The highest percentage of filled fruit was obtained from 4% Dormex treatment sprayed on February 18th. highest percentage of split fruits and the lowest percentage of unsplit were 4% and 3% Dormex treatments, on February 18th, respectively. According to the results of this experiment, 4% dormex treatment  spray in dated 07/02/2018 was associated with earlier budbreak of the dormancy and improved quality parameters (percentage of filled and split fruits) than 4% volck oil, However, the volck oil caused a more uniform opening of the floral buds than the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • chilling requirement
  • dormancy
  • catalase