بهینه‌سازی تغذیه پسته رقم احمد آقایی با استفاده از روش تاگوچی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

2 مدیریت مناطق خشک و بیابانی/ دانشکده منابع طبیعی/ دانشگاه یزد

3 پژوهشکده پسته ایران

چکیده

پسته (Pistacia vera L.) گیاهی نیمه گرمسیری و از مهمترین محصولات تجاری و صادراتی ایران می‌باشد. علی‌رغم سطح زیر کشت بالای پسته در ایران، عملکرد این محصول در واحد سطح پایین می‌باشد. بنابرابن دستیابی به راهکارهای مدیریتی در جهت افزایش تولید در واحد سطح دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش اثر هفت کود شیمیایی (اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، نیترات کلسیم، کلات آهن، کلات روی و کلات منگنز) که تامین‌کننده عناصر ضروری پرمصرف و کم‌مصرف برای درختان می­باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. استفاده از روش تاگوچی در بهینه سازی مصرف کودها، یک راهکار نوین و کاربردی در جهت کاهش بی‌رویه کود و همچنین دستیابی به مقدار بهینه، در جهت تولید محصول با راندمان بالا می‌باشد. بعد از اعمال تیمارها در دو نوبت به صورت چالکود و محلول‌پاشی، برداشت محصول در شهریورماه 1397 صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، کمترین درصد کالی میوه و ریزش جوانه‌های زایشی به ترتیب در تیمارهای 250 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 5/1 گرم در لیتر کود آهن، مشاهده شده‌است. همچنین تیمارهای 350 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم و150 کیلوگرم در هکتار کود نیترات کلسیم به ترتیب موجب افزایش تشکیل شاخه جدید و جوانه‌های زایشی به مقدار 33/9 و 8/15 درصد، نسبت به سایر تیمار­ها شده‌اند. بر اساس این روش می‌توان به درجه اهمیت کودهای رایج در باغهای پسته در جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Pistachio Nutrition of Ahmad Aghaei Cultivar Using Taguchi Method

نویسندگان [English]

  • Shima Shahbazi Manshadi 1
  • Kazem Kamali 2
  • Ali Tajabadipour 3
1 Department of Soil Science, Faculty of Natural Resources & Desertification, Yazd University
2
3 Assistant professor, Department of Horticultural Sciences, Pistachio Research Center, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Pistachio (pistacia vera L.) is a semi-tropical plant and one of the most important commercial and exportable Iranian products. Despite the extensive area under cultivation of this tree, its yield in per unit area is low. Therefore, achieving management solutions regarding an increase in production is of great importance. In this study, the effects of seven chemical fertilizers including Urea, Triple Superphosphate, Potassium Sulfate, Calcium Nitrate, Iron Chelate, Zinc Chelate and Manganese Chelate which are the suppliers of essential macro and micro elements for trees are evaluated. Using Taguchi method for the optimization of fertilizers consumption is an innovative and practical solution for dramatically reducing fertilizer consumption and also achieving an optimum amount regarding high efficiency crop production. After applying the treatments in two sessions as deep placement and foliar application, harvesting was done in August 2018. Data analysis results indicated that the lowest fruit immaturity and abscission of flower buds in 250 kg/ha urea and 1/5 gr/l Iron chelate treatments, respectively. Also, 350 kg/ha treatments in potassium Sulfate and 150 kg/ha calcium Nitrate respectively, have increased the formation new shoots and more flower buds by 9.33 and 15.8 percent compared to other treatments. According to this method, we can truly understand how much the role of common fertilizers in pistachio gardens is important, also in the performance optimization of the crops in terms of quality and quantity

کلیدواژه‌ها [English]

  • garden products
  • minitab16 software
  • nutrient elements
  • quantitative and qualitative yield