تأثیر ترکیبات زیستی و غیرزیستی روی صفات بیوشیمیایی برگ پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید باهنر

2 گیاهپزشکی دانشگاه باهنر

3 گروه گیاه پزشکی- شهید باهنر کرمان

چکیده

پسته با نام علمی .Pistacia vera L به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات باغی و سومین کالای صادراتی ایران از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای در بین محصولات کشاورزی برخوردار است. در این پژوهش تأثیر محلول‌پاشی پنج تیمار اسپیروتترامات )®(Movento، اسید سالیسیلیک، عصاره متانولی بذر شوید، اسپیروتترامات+ اسید سالسیلیک، اسپیروتترامات+ عصاره متانولی بذر شوید و آب مقطر به عنوان شاهد روی ترکیبات ثانویه برگ درختان پسته در منطقه ماهان بررسی شد. نوع متابولیت‌های ثانویه برگ پسته با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MASS) تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز، بیشترین درصد متابولیت‌های ثانویه فعال و مهم در عصاره متانولی بذر شوید برگ گیاه پسته مشاهده شد. از ترکیبات مهم آن دی‌لاپی‌ال، Dillapiole، (14/34 درصد)، دی‌ال‌لیمونن، dl-Limonene، (55/24 درصد) و کاروون، Carvone، (13/35 درصد) بودند. دی‌لاپی‌ال، از سری ترکیبات دی‌ال و از مشتقات آلکالوییدها بوده که به‌شدت خصوصیت ضد قارچی و ضد لارو حشرات دارد. دی‌ال- لیمونن از سری ترکیبات مونوترپن حلقوی است که دارای خاصیت حشره‌کشی می‌باشد و ترکیب کاروون به دو صورت سیس‌دهیدرو کاروون، CIS-Dihydrocarvone، و دی‌هیدرو کاروون، Dihydrocarvone، می‌باشد. کاروون هم از سری ترکیبات ترپنویید می‌باشد و به شدت خصوصیت آفت‌کشی دارد. با توجه به این‌که متابولیت‌های ثانویه گیاهی نقش دفاعی مهمی در برابر تنش‌های زیستی دارند و به‌عنوان یک منبع آنتی‌بیوتیکی عمل می‌کنند؛ بر اساس نتاج پژوهشی حاضر، ترکیبات گیاهی مانند عصاره بذر شوید همراه با آفتکش‌های مصنوعی و یا به تنهایی می‌توانند به‌عنوان یک راه‌کار بالقوه، درکنترل آفات مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biological and Non-Biological Compounds on Biochemical Traits of Pistachio Leaves

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karamozian 1
  • Maryam Pahlavan Yali 2
  • Kamal Ahmadi 3
1 Student of Shahid Bahonar University
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University,Kerman
3 Faculty member of Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Pistachio, Pistacia vera L., as one of the most important horticultural products and the third export commodity of Iran has special economic importance among agricultural products. In this study, the foliar application effect of five treatments: Spirotratram (Movento®), salicylic acid, Dill seed methanolic extract, spirotetramate + salicylic acid, spirotetramate + Dill seed methanolic extract, and distilled water as a control on was investigated on the pistachio leaf secondary compounds in Mahan region. The type of pistachio leaves secondary metabolites was determined using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MASS). Based on the results of the analysis, the highest percentage of active and important secondary metabolites was observed in Dill seed methanolic extract. Its important constituents were Dillapiole, Dl-Limonene and carvone. Dillapiole (34.14%) was one of the compounds of diol and belongs to derivatives of alkaloids, which has strong antifungal, antimicrobial and antilarval properties. Dl-limonene (24.55%) was a series of cyclic monoterpene compounds that have insecticidal properties and the combination of carvone is composed of cis-dihydrocarvone and d-carvone (35.13%). Carvone was also one of the terpenoid compounds and has a strong pesticidal characteristic. Considering that plant secondary metabolites play an important defense role against biological stresses and act as a source of antibiotics; According to the present research results, plant compounds such as dill seed extract with synthetic pesticides or alone can be considered as a potential solution in pest control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaloid
  • Pistachio
  • Secondary metabolite
  • Toxin