دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، شهریور 1400 
بهبود عملکرد پسته در خاک شور با کاربرد اسیدهای آلی

صفحه 69-84

مصطفی میراب زاده اردکانی؛ اعظم جعفری؛ امان الله جوانشاه؛ مصطفی شیرمردی


ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ژنوتیپ‌های بومی پسته استان قزوین

صفحه 102-122

مصطفی قاسمی؛ حجت هاشمی نسب؛ شیوا قاسمی؛ سعید کاشانی زاده