ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ژنوتیپ‌های بومی پسته استان قزوین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

2 اصلاح نباتات و ژنتیک

3 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

4 هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

در این تحقیق 10 ژنوتیپ انتخابی پسته، تحت تأثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفتند. تیمارهای آبیاری شامل دو سطح آبیاری کامل و قطع آبیاری به مدت دو هفته بودند که روی دانهال‌های سه ماهه اعمال شدند. بعد از دوره تنش، همه گیاهان (شاهد و تحت تنش) مجدداً تا حد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند و رطوبت آن‌ها برای دو هفته در حد ظرفیت زراعی حفظ شد و اندازه‌گیری پارامترهای مختلف انجام شد. در شرایط تنش آبی، بیشترین مقدار آب نسبی برگ (29/60 درصد) متعلق به ژنوتیپ P9 بود. همچنین ژنوتیپ P3 دارای کمترین نشت یونی (8/41 درصد)، کمترین غلظت مالون دی‌آلدئید (73/18 میکرومول بر گرم وزن‌تر)، بیشترین غلظت پرولین (8683/0 میکرومول بر گرم وزن تر) و بیشترین غلظت قندهای محلول (03/12 میلی‌گرم در گرم وزن‌تر) بود. در شرایط تنش‌ آبی، کمترین مقدار آب نسبی برگ (32/54 درصد)، بیشترین نشت یونی (84/58 درصد)، بیشترین غلظت مالون دی آلدئید (19/27 میکرومول بر گرم وزن تر)، کمترین مقدار پرولین (53/0 میکرومول بر گرم وزن تر) و کمترین مقدار قندهای محلول (697/6 میلی‌گرم در گرم وزن‌تر) نیز متعلق به ژنوتیپ P8 بود. از نظر پارامترهای رشدی نیز نتایج نشان داد ژنوتیپ‌های P1، P3 و P9 در تیمارهای تنش آبی، کاهش کمتری نسبت به شاهد در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها نشان دادند. به طور کلی نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌های P3 وP9 نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها خشکی را بهتر تحمل کردند و ژنوتیپ P8 حساسیت بیشتری را نسبت به خشکی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drought Tolerance of Some Native Pistachio Genotypes of Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghasemi 1
  • Hojjat Hasheminasab 2
  • Shiva Ghasemi 3
  • Saeid Kashanizadeh 4
1 Ph.D. in Physiology and Breeding of Fruit Trees Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Qazvin, Iran
2 Pistachio Research Center
3 Horticulture Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Qazvin, Iran
4 Horticulture Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this study, 10 selected pistachio genotypes were affected by irrigation treatments. Irrigation treatments included two levels of full irrigation and withholding of irrigation for two weeks, which were applied on three months seedlings. After the stress period, all plants (control and under stress) were irrigated again to the field capacity and their moisture was maintained at the field capacity for two weeks and different parameters were measured. Under water stress conditions, the highest relative water content of leaves (60.29%) belonged to P9 genotype. The P3 genotype also had the lowest ion leakage (41.8%), the lowest malondialdehyde concentration (18.73 μmol/g fresh weight), the highest proline concentration (0.8683 μmol/g fresh weight), and the highest concentration of soluble sugars (12.03 mg/g fresh weight). Under water stress conditions, the lowest relative water content of leaves (54.32%), the highest ion leakage (58.84%), the highest concentration of malondialdehyde (27.19 μmol/g fresh weight), the lowest amount of proline (0.53 μmol/g fresh weight) and the lowest amount of soluble sugars (6.697 mg/g fresh weight) also belonged to P8 genotype. In terms of growth parameters, the results showed that P1, P3 and P9 genotypes under water stress treatments showed less reduction than the control compared to other genotypes. In general, the results showed that P3, and P9 genotypes tolerated drought better than other genotypes and the P8 genotype showed more sensitivity to drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ion leakage
  • Leaf relative water content
  • Malondialdehyde
  • Vegetative growth