تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، روی ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 عضو هیات علمی پزوهشکده پسته

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود).

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

چکیده

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) از آفات کلیدی باغ‌های پسته می‌باشد که سالانه خسارت قابل توجهی به محصول و درخت وارد می‌کند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از روش‌های کنترل این آفت در قالب برنامه در مدیریت تلفیقی آفات است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تراکم جمعیت پسیل پسته روی سه رقم بومی پسته (عباسعلی، شاهپسند و خنجری) و دو رقم غیربومی (احمدآقایی و اکبری) در استان­ سمنان انجام شد. بدین منظور باغ آلوده به پسیل در پنج منطقه پسته‌کاری شهرستان دامغان انتخاب شد. از هر درخت به‌عنوان تکرار 20 برگچه هر 30 روز یک‌بار نمونه‌برداری‌ گردید. در آزمایشگاه تعداد تخم و پوره‌های پسیل روی برگچه‌ها شمارش شد و در نهایت با تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، آلودگی هر رقم به پسیل پسته مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تراکم جمعیت پسیل پسته در ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان از نظر آماری متفاوت است. در بین ارقام مورد آزمایش ارقام اکبری و احمدآقایی به ترتیب با میانگین‌های 67/0±48/11 و 73/0±50/14 کمترین تراکم جمعیت را داشتند. بیشترین تراکم پوره و تخم روی رقم عباسعلی به‌ترتیب با میانگین‌های 99/3±06/52 و 46/5±01/34 مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با سایر ارقام داشت. این اطلاعات می‎تواند در مدیریت تلفیقی پسیل معمولی پسته کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Density of the Common Pistachio Psylla, Agonoscena pistaciae, on Native and None-Native Pistachio Cultivars of Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi Moghadam 1
  • Mehdi Basirat 2
  • Ahmad Dezyanian 3
  • Ali Reza Barjasteh 4
1 Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Semnan Province (Shahrood), AREEO, Shahrood, Iran
2 Member of Scientific Board, Pistachio Research Center
3 Assistant Professor of Plant Protection Research Department , Semnan (Shahrood ) Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shahrood, Iran.
4 Assistant Professor of Plant Protection Research Department , Semnan (Shahrood ) Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) is known as the key pest of pistachio trees in orchards of Semnan province, that annually caused considerable damage to pistachio yield and tree. The use of resistant cultivars is one of the methods of integrated pest management. Therefore, this research was carried out to determine and compare the population density of the common pistachio psylla on three native and two none native pistachio cultivars. For this purpose, psylla-infected orchards were selected in five pistachio plantation areas of Damghan. Samples were taken from each tree as a replication of 20 leaflets every 30 days. In the laboratory, the number of psylla eggs and nymphs on the leaflets was counted, and finally, by statistical analysis of the data, the contamination of each cultivar was determined. The results of this study showed that the population density of the common pistachio psylla in native and non-native cultivars of pistachio is statistically different. Among the cultivars tested, Akbari and Ahmadaghaii cultivars had the lowest population densities with averages of 11.48 ± 0.67 and 14.50 ± 0.73, respectively. The highest density of nymphs and eggs was observed on the Abbasali cultivar with an average of 52.06 ± 3.99 and 34.01 ± 5.46, respectively, which were significantly different from other cultivars. This information can be used in the integrated management of the common pistachio psylla.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated pest management
  • Resistance
  • Sensitivity