بررسی اثر کود آبیاری پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم پسته احمدآقایی و کله‌قوچی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 رفسنجان، دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

به ‌منظور بررسی نقش پتاسیم در ویژگی‌های کمی و کیفی پسته رقم احمدآقایی و کله‌قوچی، آزمایش باغی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور رقم (احمدآقایی و کله‌قوچی)، سطوح مختلف کود پتاسیم (0، 200، 300 و 400 میلی‌گرم پتاسیم در هر لیتر آب آبیاری) و سال (1396 و 1397) انجام شد. نتایج نشان داد که پتاسیم خشک‌میوه و وزن‌تر میوه با پوست در سال دوم افزایش یافت. وزن‌تر میوه با پوست، طول خشک‌میوه و طول مغز در رقم کله‌قوچی نسبت به رقم احمدآقایی بیشتر بود. در حالی که درصد نیم‌مغزی و عرض خشک‌میوه در رقم احمدآقایی بیشتر بود. با کاربرد پتاسیم وزن‌تر میوه با پوست و بدون پوست، وزن‌تر مغز، طول و عرض خشک‌میوه، عرض و ضخامت مغز و پتاسیم برگ افزایش یافت. در رقم کله‌قوچی نسبت به رقم احمدآقایی وزن‌تر میوه بدون پوست و وزن‌تر مغز، ضخامت خشک‌میوه و عرض و ضخامت مغز در هر دو سال افزایش بیشتری نشان داد. کاربرد پتاسیم در هر دو سال سبب افزایش ضخامت خشک‌میوه و طول مغز و کاهش معنی‌دار درصد نیم‌مغزی و بدشکلی شد. میزان پتاسیم خشک‌میوه در هر دو رقم با کاربرد پتاسیم افزایش یافت. در سال اول و در هر دو رقم احمدآقایی و کله‌قوچی کاربرد پتاسیم تأثیر معنی‌داری بر کاهش زودخندانی منظم و نامنظم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Potassium Fertigation on Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Pistachio Cultivars of Ahmad Aghaei and Kaleghoochi

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Shool 1
  • Majid Esmaeilizadeh 2
  • Hamid Reza Roosta 3
  • Hossein Dashti 4
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Horticultural sciences Dpt., Faculty Agriculture, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran
3 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak, Iran
4 Department of Genetics and plant production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Inorder to investigate the role of potassium in quantitative and qualitative characteristics of pistachios cultivars "Ahmad Aghaei" and "Kaleghoochi", an orchard experiment in the form of a randomized complete block designwith three replications and three factors, cultivar (Ahmad Aghaei and Kaleghoochi), different levels of potassium fertilizer (0, 200, 300 and 400 mg of potassium per liter of irrigation water) and year (2017 and 2018) was done. The results showed that the nut potassium content and the fresh weight of the fruit with the hull increased in the second year of the experiment. Fresh weight of the fruit with the hull, nut length and kernel length were higher in Kaleghoochi cultivar than Ahmad Aghaei cultivar. While the percentage of half kernel and nut width was higher in Ahmad Aghaei cultivar. With the application of potassium, the fresh weight of fruit with hull and without hull, fresh weight of kernel, nut length and width and width, thickness of kernel and leaf potassium increased. In Kaleghoochi cultivar, compared to Ahmad Aghaei cultivar, fresh fruit without skin and kernel, nut thickness and width and thickness of kernel increased in both years. Potassium application in both years increased nut thickness and kernel length and significantly reduced half kernel percentage and deformity. The amount of nut potassium in both cultivars increased with the application of potassium.In the first year and in both cultivars Ahmad Aghaei and Kaleghoochi the use of potassium had a significant effect on reducing regular and irregular early splitting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deformity
  • Early splitting
  • Fertigation
  • Half kernel
  • Splitting