مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دفتر گسترش آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

پسته بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. شهرستان دامغان از امکانات ویژه‌ای برای تولید پسته برخوردار است. از این رو در این پژوهش، مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان از دو جنبه 1- تولید و تخصیص منابع و 2- صادرات بررسی می­شود. به‌منظور محاسبه مزیت نسبی در تولید شاخص‌هایی مانند هزینه منابع داخلی و سودآوری خالص اجتماعی و همچنین شاخص­های مزیت نسبی منطقه‌ای محاسبه شده است. به‌منظور تعیین مزیت نسبی در صادرات شاخص‌های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن محاسبه گردیده است. با توجه به انجام این تحقیق در اردیبهشت ‌ماه 1400، آمارهای شهرستان دامغان در زمینه سطح زیر کشت پسته، میزان تولید و عملکرد پسته، قیمت پسته، میزان و مبلغ صادرات پسته و غیره در سال زراعی 99-1398مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور جمع‌آوری آمار، از اطلاعات مراکز آماری معتبر مانند وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی ایران، فائو، انجمن پسته ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات پسته شهرستان دامغان استفاده شد. همچنین برای محاسبه هزینه تولید، از پرسش‌نامه که از طریق مصاحبه با 10 نفر از پسته‌کاران عمده و تنها صادرکنندگان شهرستان دامغان تکمیل شده، نیز استفاده گردید. نتایج بررسی نشان می‌دهد تولید و صادرات محصول پسته در شهرستان دامغان دارای مزیت نسبی است. لیکن پیشنهاد می‌شود برای افزایش میزان تولید و صادرات پسته دامغان، سیاست‌هایی در جهت مکانیزاسیون بیشتر، تغییر و اصلاح ساختار باغ‌های پسته موجود مانند استفاده از پایه‌های مناسب در باغات، تعیین پیوند نر و ماده متناسب با شرایط محلی، یک‌پارچه‌سازی باغ‌های پسته اتخاذ گردد.
نتایج بررسی نشان می‌دهد تولید و صادرات محصول پسته در شهرستان دامغان دارای مزیت نسبی است. لیکن پیشنهاد می‌شود برای افزایش میزان تولید و صادرات پسته دامغان، سیاست‌هایی در جهت مکانیزاسیون بیشتر، تغییر و اصلاح ساختار باغ‌های پسته موجود مانند استفاده از پایه‌‌های مناسب در باغات، تعیین پیوند نر و ماده متناسب با شرایط محلی، یکپارچه سازی باغ‌های پسته اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relative Advantage of Pistachio Production and Exports in Damghan City

نویسنده [English]

  • Soheila Biria
Assistant Professor of Gostaresh, MSRT
چکیده [English]

Pistachio is an important part of Iran’s non-petroleum exports. Damghan city has special facilities for pistachio production. Therefore, in this research, the relative advantage of pistachio production and export in Damghan city was investigated from two aspects: production and export. In order to calculate the relative advantage in production, indexes such as Domestic resource cost, Net social profit and Regional Relative Advantage were calculated. In order to determine the relative advantage in export, the indexes of Revealed Relative Advantage and the Revealed Symmetric Relative Advantage were calculated.  According to the time of the research project in May 1399, the statistics of Damghan city in the field of pistachio cultivation area, yield of pistachios, pistachios price, amount of pistachio exports and etc. in the year 1398-99 has been used. In order to collect statistics, the information of reputable statistical centers such as the Ministry of Jihad-e-Agriculture, FAO, Pistachio Association of Iran, Customs of Iran and Damghan Pistachio Research Center were used. Also, to calculate the production costs, the questionnaire was completed through interviews with 10 major pistachio growers and only exporter of Damghan city. The result show that the production and export of pistachio in Damghan city has a relative advantage. However, in order to increase production and export of the pistachio crop, policies are proposed to increase mechanization,modify the structure of existing pistachio garden such as the using of appropriate rootstocks in garden, determination of male and female transplant in accordance with local conditions and the creation of large pistachio gardens.
The result show that the production and export of pistachio in Damghan city has a relative advantage.However, in order to increase production and export of the pistachio crop, policies are proposed to increase mechanization, modify the structure of existing pistachio garden such as the using of appropriate rootstocks in garden, determination of male and female transplant in accordance with local conditions and The creation of large pistachio gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damghan
  • Domestic resource cost
  • Net social profit
  • Policy analysis matrix
  • Regional relative advantage