اثر انواع اسید هیومیک خارجی و داخلی بر عملکرد و غلظت عناصر کم‌مصرف درختان پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریمان

2 عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

3 رییس هیات مدیره شرکت شیمی گل فیض خراسان

چکیده

اعتماد به محصولات با کیفیت داخلی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد دارد. به همین منظور اثر انواع اسید هیومیک (خارجی و داخلی) بر غلظت عناصر کم مصرف و برخی اجزای عملکرد پسته آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های خرد شده و در سه تکرار انجام شد که کرت اصلی شامل چهار نوع اسید هیومیک (جامد معمولی، جامد فرتی پلاس، مایع ایرانی (هر سه از شرکت شیمی گل فیض) و مایع آمریکایی (هیوماکس، HUMAX)) و کرت فرعی شامل سطوح (صفر، سطح اول برای کودهای جامد 600 کیلو و کودهای مایع 40 لیتر در هکتار و سطح دوم برای کودهای جامد 800 کیلو و کودهای مایع 60 لیتر در هکتار) و درمجموع 36 درخت ده ساله پسته رقم بادامی در شهرستان مه‌ولات استان خراسان رضوی انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین غلظت آهن خاک از کاربرد 60 لیتر در هکتار هیوماکس (3/77%) و 60 لیتر در هکتار مایع ایرانی (5/75%) و بیشترین غلظت روی (3/82%)، مس (4/15%) و منگنز (5/46%) خاک از کاربرد 60 لیتر در هکتار هیوماکس حاصل شد. در گیاه، بیشترین عملکرد (3/74%)، کلروفیل (7/17%) و غلظت روی (9/73%) و منگنز (5/54%) برگ از مصرف 60 لیتر در هکتار هیوماکس و بیشترین غلظت مس از کاربرد 60 لیتر در هکتار هیوماکس (9/58%) و 800 کیلوگرم در هکتار جامد فرتی پلاس (5/55%) مشاهده شد. طبق یافته‎های این پژوهش اسیدهای هیومیک داخلی (غیر از جامد معمولی) تقریبا به خوبی هیوماکس بوده و با تکیه بر دانش داخلی می‎توان از خروج بی‌مورد ارز جلوگیری و به عملکرد بالا دست پیدا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of External and Internal Humic Acids on Yield and Concentration of Micro Elements of Pistachio Trees

نویسندگان [English]

  • samaneh Aryabod 1
  • Azam Razavi Nasab 2
  • Farhad Nadaf Feyzabadi 3
1 Office expert of Jahad-Keshavarzi of Fariman
2 Member of Agriculture Faculty of Payam Noor University of Yazd
3 Chairman of the Board of Directors of Shimi Gol Feyz Khorasan Company
چکیده [English]

Confidence to internal quality products plays an important role in the prosperity of the economy. So, for the effect of humic acids (external and internal) on the concentration of micro elements and some components of pistachio yield, an experiment was conducted in a complete block design with three replications. The main plot consisted of four types of humic acid (ordinary solid, Ferty Plus solid, Iranian liquid and American liquid humic acid (Humax) and subplot different application levels (zero, first level for solid 600 kg and liquid 40 liters and second level for solid 800 kg and liquid 60 Lha-1. In total, 36 ten-year-old pistachio trees of almond cultivar were planted in Mehvalat. The results showed that the highest concentration of soil Fe was obtained from the application of 60 liters of Humax (77.3%) and 60 liters of Iranian liquid (75.5%) and the highest concentration of Zn (82.3%), Cu (15.4%) and Mn (46.5%) was obtained from the application of 60 liters per hectare of Humax. In the plant, the highest yield (74.3%), chlorophyll (17.7%), Zn (73.9%) and Mn (54.5%) concentration of leaves were observed from 60 liters per hectare of Humax and the highest concentration of Cu from 60 liters of Iranian liquid (58.9%) and 800 kg per hectare of solid Ferty Plus (55.5%). According to the findings of this study, internal humic acids are almost as good as external Humax, and by relying on internal knowledge, unnecessary currency outflow can be prevented and high performance can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Copper
  • HUMUX
  • MahVellat
  • Manganese
  • ShimiGol Feyz