بهبود عملکرد پسته در خاک شور با کاربرد اسیدهای آلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 گروه ژنتیک و بهنژادی، پژوهشکده پسته

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد اسیدهای آلی بر عملکرد درختان پسته، این پژوهش در شهرستان اردکان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل تیمار 1 (شاهد)، تیمار 2 (70% اسید سیتریک + 20% کلسیم + 10% اسید فولویک)، تیمار 3 (70% اسید سیتریک + 10% کلسیم + 10% اسید فولویک + 10% پلی‌ساکارید) و تیمار 4 (100% اسید سیتریک) بود، که همراه با آب آبیاری از اسفند تا شهریور در 4 نوبت (هر نوبت 5/2 کیلوگرم در هکتار) مصرف شد. در زمان برداشت محصول صفات تعداد خوشه، وزن تر پسته، وزن خشک پسته، وزن مغز پسته، تعداد پسته در خوشه، تعداد پسته خندان،‌ تعداد پسته دهان بسته و پوک و سطح برگ در چهار شاخه درخت، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار 100 درصد اسید سیتریک، نسبت به بقیه تیمارها باعث بهبود صفات وزن تر پسته با پوست (79/283 درصد)، وزن خشک پسته (74/265 درصد)، وزن خشک مغز پسته (43/296 درصد) و تعداد دانه در خوشه (98/220 درصد) نسبت به شاهد شد و درصد پسته خندان نیز نسبت به شاهد در تیمار دوم، 16/42درصد افزایش یافت. بنابراین با توجه به تأثیر بالای این کودها بر عملکرد پسته در خاک شور توصیه می شود که استفاده از کودهای حاوی اسیدهای آلی در مناطقی با خاک و آب شور افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Pistachio Yield in Saline Soil with the Application of Organic Acids

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mirabzadeh Ardakani 1
  • Azam Jafari 1
  • Amanollah Javanshah 2
  • Mostafa Shirmardi 1
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Pistachio Research Center, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of organic acids application in saline soil on pistachio yield, this research was carried out in Ardakan city in Chah-Afzal area in a randomized complete block design with 4 treatments and 4 replications. Treatments included: treatment 1 (control), treatment 2 (70% citric acid + 20% calcium + 10%fulvic acid), treatment 3 (70% citric acid + 10% calcium + 10% fulvic acid + 10% polysaccharide), treatment 4 (100% citric acid). The amount of each treatment was 10 kg per hectare, which was used in irrigation water from March to September in four steps (2.5 kg per hectare, each step). At the harvest time, the number of cluster, fresh weight of pistachio, dry weight of pistachio, pistachio nut weight, number of nut per cluster, number of open shell pistachio, number of closed shell and blank nut and leaf area were evaluated in the four branches of each tree. Results showed that among treatments, 100% citric acid improved the fresh weight of pistachio with skin (283.79 %), pistachio dry weight (265.74%), pistachio nut weight (296.43 %), and number of nuts per cluster (220.98 %) compared to the control treatment. And the highest percentage of open shell pistachio (42.16 %) was observed in treatment 2 compared to the control treatment. Regarding the effect of these fertilizers on the pistachio yield in saline soils, increasing use of fertilizers containing organic acids is suggested in areas with saline soil and water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citric acid
  • Dry weight
  • Fresh weight
  • Fulvic acid
  • Pistacia vera L