مطالعه خصوصیات رویشی و میوه‌دهی ژنوتیپ‌های امید بخش پسته (Pistacia vera L.) در شرایط آب و هوایی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی – باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

3 اصلاح نباتات و ژنتیکاستادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

چکیده

چکیده
بالا بودن درجه هتروزیگوتی موجب تنوع ژنتیکی بسیار زیاد در پسته (Pistacia vera L.) شده است. این پژوهش بر روی ژنوتیپ‌های پسته در کلکسیون ارقام پسته استان خراسان رضوی، به مدت دو سال 1396 و 1397، اجرا شد. مهمترین صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از تاریخ تورم جوانه گل، شروع و پایان گلدهی، زمان برداشت میوه، رشد رویشی شاخه انتهایی و جانبی، تعداد جوانه گل در شاخه انتهایی و جانبی، عملکرد (کیلوگرم/درخت)، درصد میوه پوک، وزن تک دانه میوه تازه و خشک. نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌های شماره 1 (B2-R35-T13) و 16 (B2-R46-T18) به ترتیب با میانگین 4/4 و 4، بیشترین جوانه گل در شاخه انتهایی را داشتند (P≤0.01). بیشترین عملکرد پسته تازه با 7/14، 14 و 12 کیلوگرم به ترتیب متعلق به ژنوتیپ‌‌های شماره 20 (B4-R10-T1) و 16 و 2 (B2-R38-T2) بود. در بین این سه ژنوتیپ با عملکرد بالا، کمترین میوه‌ پوک (7/14 درصد) متعلق به ژنوتیپ 2 بود. ژنوتیپ‌های شماره 14 (P-R1-T2) و 9 (B1-R25-T20) با 22/1 و 6/0 گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن میوه خشک را داشتند. همچنین همبستگی مثبت بین طول شاخه انتهایی با تعداد جوانه‌گل در شاخه انتهایی(r=0.63**) بدست آمد. تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ‌ها را در سه گروه اصلی قرار داد. بر طبق فاصله ماهالانوبیس، کمترین فاصله بین گروه‌های دوم و سوم مشاهده گردید. در مجموع با توجه به عملکرد، درصد میوه پوک و وزن خشک میوه، ژنوتیپ‌های شماره 20،16 و 2 به عنوان ژنوتیپ‌های امیدبخش انتخاب شدند و وارد مراحل بعدی برنامه‌های به‌نژادی ارقام جدید پسته خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Vegetative and Bearing Characteristics of Promising Pistachio (Pistacia vera L.) Genotypes in the Climatic Conditions of Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Sherafati 1
  • majid taherian 2
  • Hojjat Hasheminasab 3
1 Instructor, Horticulture Crops Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
2 Assistant of Professor, Horticulture Crops Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
3 Pistachio Research Assistant of Professor, Horticultural Science Research Institute, Pistachio Research Center, AREEO, Rafsanjan, Iran.Center
چکیده [English]

The high degree of heterozygosity has caused a great deal of genetic diversity in pistachio (Pistacia vera L.) This research was carried out on pistachio genotypes in the collection of pistachio cultivars of Khorasan Razavi province, (2016 and 2017). The most important traits evaluated were vegetative and reproductive growth in the terminal and lateral shoots, flowering date, fruit ripening time, yield (kg tree-1), percentage of blank fruit, and fresh and dry single fruit weight. The results showed that genotypes number 1 (B2-R35-T13) and 16 (B2-R46-T18) had the highest number of flower buds in the terminal shoots with an average of 4.4 and 4, respectively (p≤0.01). The highest yield of fresh pistachios with 14.7, 14 and 12 kg belonged to genotypes numbers 20 (B4-R10-T1), 16 and 2 (B2-R38-T2) respectively. Among these three genotypes with high yield, the least blank fruit (14.7%) belonged to genotype 2. Genotypes number 14 (P-R1-T2) and 9 (B1-R25-T20) with 1.22 and 0.6 g. had the highest and lowest dry fruit weight, respectively. A Positive correlation was also found between the length of the terminal shoots and the number of flower buds (r=0.63**). Genotypes were divided into three main groups by cluster analysis. According to the Mahalanobis distance, the shortest distance was observed between the second and third groups. In general, genotypes number 20, 16 and 2 were selected as promising genotypes according to yield traits, percentage of blank fruit, and dry weight of fruit, and will enter the next stages of breeding programs for new pistachio cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield
  • Heterozygosity
  • Percentage of blank
  • Cluster analysis