تأثیر کاربرد کانی سپیولیت بر رشد و جذب عناصر غذایی دانهال‌های پسته در حضور باکتری‌های حل‌کننده سیلیکات تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 مؤسسه‌ تحقیقات علوم باغبانی، رفسنجان، ایران

4 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

روابط همزیستی و هم‌افزایی بین باکتری‌ها و گیاه به‌واسطه تأثیری که بر بهبود رشد گیاه می‌گذارند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. پژوهش حاضر با هدف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ باکتری‌های حل‌کننده سیلیکات در آزادﺳﺎزی عناصر از کانی سپیولیت اﻧﺠﺎم شد. آزمون گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار‌ها شامل سه سویه باکتری (B1، B2 و B7)، گیاه پسته (دو رقم بادامی ریز ‌زرند و قزوینی) و چهار سطح خشکی (شامل 90 درصد (شاهد)، 75 درصد، 60 و 45 درصد ظرفیت زراعی) بود. دانهال‌ها به‌وسیله محلول غذایی هوگلند فاقد منیزیم در یک دوره رشد پنج ماهه تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در بالاترین سطح تنش کاربرد سویه‌های B1 و B2 میزان جذب سیلیسیم ریشه را در دانهال‌های قزوینی به‌ترتیب 77 و 97 درصد و در دانهال‌های بادامی ریز زرند به‌طور میانگین 75/2 برابر نسبت به عدم تنش خشکی افزایش داد. کاربرد سویه B7 جذب منیزیم را در دانهال‌های قزوینی از 91/6 میلی‌گرم در گلدان در شرایط عدم تنش خشکی به میزان 9/13 میلی‌گرم در گلدان در بالاترین سطح تنش خشکی افزایش داد. در رقم بادامی ریز ‌زرند نیز کاربرد سویه مذکور جذب منیزیم اندام‌هوایی را در سه سطح تنش 75، 60 و 45 درصد ظرفیت زراعی به‌ترتیب 74، 67 و 66 درصد نسبت به عدم تنش خشکی افزایش داد. حضور این سویه‌ها به‌صورت همیار با گیاهان، تأثیر معنی‌داری بر آزادسازی عناصر از کانی‌ها و جذب آن‌ها توسط گیاه و در نتیجه بهبود وضعیت تغذیه گیاه و تغییر ساختار کانی‌های خاک خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sepiolite Application on Growth and Nutrient Uptake of Pistachio Seedings in the Presence of Silicate Solubilizing Bacteria under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Nejadasadi 1
  • Isa Esfandiarpour Boroujeni 2
  • Mohsen Hamidpour 2
  • Payman Abbaszadeh Dahaji 2
  • Seyed Javad Hosseinifard 3
  • Mir Hassan Rasouli Sadaghiani 4
1 Department of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Vali Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Soil Science Dept., Faculty of Agri., Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
3 Horticultural Sciences Research Institute (HSRI), Rafsanjan, Iran
4 Soil Sciences and Engineering Department, Urumieh University, Urumieh, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the efficiency of silicate solubilizing bacteria in the release of elements of sepiolite. The greenhouse test was performed as factorial with completely randomized design with three repetitions. This experiment consisted of three bacterial strains (B7, B8, and D1) and pistachio (two cultivars Badami Riz Zarand and Qazvini) and four drought levels (including 90% (control), 75%, 60% and 45% of FC). The seedlings were fed with Hoagland's magnesium-free nutrient solution over a five-month growth period. The vegetative and biochemical traits of the seedlings were studied. The results showed that at the highest level of drought stress, application of strains B1 and B2 increased the rate of root Si uptake in Qazvini seedlings by 77% and 97%, respectively, and in seedlings of Badami Riz Zarand by an average of 2.75 times compared to non-drought stress conditions. Application of B7 strain increased Mg uptake in Qazvini seedlings from 6.91 mg per pot under non-drought stress conditions to 13.9 mg per pot at the highest level of drought stress. In Badami Riz Zarand, the application of the mentioned strain increased the uptake of Mg in the shoot at three stress levels of 75%, 60% and 45% of the field capacity by 74%, 67% and 66%, respectively, compared to non-drought stress conditions. Presence of these bacterial strains in symbiosis with plants will have a significant effect on the release of elements from minerals and its absorption by the plant and thus improve plant nutrition and change the mineral structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-ray diffraction
  • Fibrous clay minerals
  • Bioweathering
  • Silicate solubilizing bacteria؛ Arid and semi-arid areas