فراسنجه‌های جدول زیستی دو جنسیتی مرحله سنی سن سبز پستهAcrosternum milleri (Hemiptera: Pentatomidae)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، ، دانشگاه ولیعصر (عج)، رفسنجان

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور می‌باشد. سن‌های سبز پسته، به ویژه سن سبز یک دست پسته (Hemiptera: Pentatomidae) Mulsant &Rey Acrosternum millieri یکی از آفات مهم و کلیدی پسته در ایران می‌باشند. در این پژوهش حشرات کامل سن سبز پسته A. millerii از باغ‌های پسته شهرستان رفسنجان در سال 1397 جمع‌آوری و فراسنجه‌های جدول زندگی ویژه سن- مرحله رشدی، دو جنسی سن سبز پسته در اتاقک رشد با شرایط دمایی1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی مغز تازه پسته رقم کله‌قوچی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ خالص تولید مثل برابر با 11/4±29/26 (ماده/ماده)، نرخ ناخالص تولید مثل برابر با 91/5±28/54 (تخم)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت برابر با0031/0±061/0 (ماده/ماده/روز)، مدت زمان یک نسل برابر با50/0±44/53 (روز) و نرخ متناهی افزایش جمعیت برابر با0033/0±063/1 (ماده/ماده/روز)، بدست آمد. با توجه به نتایج جدول زیستی باروری، می‌توان در پیش‌بینی رشد و ارزیابی جمعیت آفت و همچنین در برنامه‌های مدیریت یکپارچه آفت (IPM) گام مهمی برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameters of age-stage, two sex life table of pistachio green bugs, Acrosternum milleri (Hemiptera: Pentatomidae)

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Khajehoseini Salehabad 1
  • Abbas Khani 1
  • Hamzeh Izadi 2
  • Njmeh Sahebzadeh 1
  • Mohammad Amin Samih 2
1 university of Zabol, Department of plant protection
2 Professor, Department of Plant Protection, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Pistachios are one of the most important garden products of the country. The pistachio green stink-bug, Acrosternum millieri Mulsant & Rey (Hemiptera: Pentatomidae) is one of the important and key pests of pistachio in Iran. The adults of the pest collected from the pistachio orchards of Rafsanjan in 2017 and reared on fresh kernels of pistachio head ram species in the growth chamber at 27 ± 1 ˚C, 65 ± 5% RH and a photoperiod 16: 8 h (L: D) and the parameters of age-stage, two sex life table of the insect were determined. The net reproduction rate (R0) was equal to 26.29±4.11 (offspring/individual), the gross reproduction rate (GRR) was equal to 54.28±5.91 (offspring/individual), intrinsic rate of natural increase of population (rm) was equal to 0.061±0.0031 (female/female/day), the mean generation time (T) and the finite rate of population increase (λ) were 53.44±0.50 (days) and 1.063±0.0033 (subject/substance/day), respectively. The obtained results have been discussed in terms of developing appropriate integrated pest management (IPM) programs against the pest by forecasting population growth rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Green bugs
  • Life table
  • Biology