تاثیر قارچ ریشه‌ای آربسکولار بر افزایش مقاومت نهال‌های UCB1 به تنش شوری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر قارچ ریشه‌ای آربسکولار بر مقاومت پایه پسته UCB1به تنش شوری، آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل با دو فاکتور، قارچ-ریشه در دو سطح ( با و بدون قارچ-ریشه) و شوری آب بر اساس هدایت الکتریکی در چهار سطح (5/0 شاهد، 5، 10و 15 دسی زیمنس بر متر) و پنج تکرار به اجرا در آمد. نهال‌های 18 ماهه UCB1 از شرکت طوبی کرمان تهیه شد و با قارچ ریشه‌ای Funneliformis mosseae مایه کوبی گردید. نهال‌ها به مدت 70 روز در شرایط گلخانه رشد نمودند ( دمای3±30 درجه سلسیوس و میانگین رطوبت نسبی 32 درصد) و پس از اطمینان از کلونیزاسیون قارچ-ریشه، به مدت دو ماه تحت تنش شوری قرار گرفتند. نتایج نشان داد شوری سبب کاهش وزن خشک، ارتفاع ساقه، تعداد و سطح برگ، محتوای آب نسبی برگ و جذب و انتقال عناصر فسفر، پتاسیم و منیزیم گردید درحالی‌که میزان پرولین و مجموع قندهای محلول برگ، سدیم و کلر برگ و ریشه را نسبت به شاهد افزایش داد. همزیستی ریشه نهال‌های UCB1 با قارچ ریشه‌ای آربسکولار به طور قابل ملاحظه‌ای اثرات زیان‌آور تنش شوری را نسبت به نهالهای غیر همزیست کاهش داد. با افزایش سطح شوری از همزیستی قارچ-ریشه با نهال‌‌های پسته UCB1 کاسته شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مایه‌کوبی نهال‌های UCB1 با قارچ-ریشه فوق سبب افزایش مقاومت آن به تنش شوری ‌گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungus on Resistance Enhancement of UCB1 Plants to Salt Stress

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Shamshiri
Dept. of Hort. Sci., College of Agri., Vali-e-Asr Uni. of Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

To study the effect of arbuscular mycorrhizal fungus on salt resistance of UCB1 pistachio rootstock, a greenhouse experiment was achieved as factorial based on a completely randomized design with two factors of arbuscular mycorrhiza at two levels (with and without mycorrhiza) and water salinity at four levels (EC0.5 as control, EC5, EC10 and EC15 dS.m-1) with five repetitions. 18-month-old UCB1 plants propagated by tissue culture were obtained from Touba company in Kerman and inoculated with Funneliformis mosseae. Plants were grown for 70 days in greenhouse conditions (30±3 ºC and 32% of average relative humidity) and after ensuring of root colonization, they were subjected to salt stress for two months. The results showed that salinity caused a decrease in dry weight, stem height, number and surface of leaves, relative water content of leaves and phosphorus, potassium and magnesium uptake, while the amount of proline and total soluble sugars, sodium and chloride in leaves and roots were increased compared to control. Root symbiosis of UCB1 seedlings with arbuscular mycorrhizal fungus significantly mitigate the adverse effects of salinity stress compared to non-mycorrhizal seedlings. Root colonization of UCB1 pistachio seedlings was decreased under salinity stress. Based on the results, the inoculation of UCB1 plants with the above arbuscular mycorrhiza led to increase in salt stress resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mycorrhiza
  • pistachio
  • salt stress
  • UCB1