دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، اسفند 1401 
ارزیابی مقاومت نسبی برخی پایه‌های جنس پسته (Pistacia) به بیماری گموز

صفحه 1-20

سدابه جهانبخش گده کهریز؛ محسن سعدلو پاریزی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ حجت هاشمی نسب