تاثیر ویتامین‏های تیامین و نیاسین روی بهبود عملکرد و برخی صفات زایشی در پسته رقم اوحدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پسته یکی از محصولات استراتژیک و مهم باغبانی می‏باشد. بمنظور افزایش ویژگی‏های کمی و کیفی درختان پسته محلول‏پاشی با ویتامین‏ها بمنظور رفع محدودیت‏ها در طی مراحل رشدی صورت می‏گیرد. پژوهش حاضر، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار اجراشد. تیمارها شامل ویتامین تیامین با غلظت 200 و 400 میکرو مول بر لیتر و نیاسین 250 و 500 میکرو مول بر لیتر و درختانی که هیچ کدام از تیمارهای فوق روی آنها انجام نشد، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول‏پاشی در دو مرحله (مرحله اول، 30 روز بعد از تمام گل و مرحله دوم 45 روز بعد از تمام گل) صورت گرفت. ویژگی هایی نظیر سطح برگ، شاخص کلروفیل، درصد پوکی، خندانی، درصد میوه های بدشکل، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در نتیجه استفاده از تیامین ۴۰۰ میکرومولار و نیاسین ۵۰۰ میکرومولار سطح برگ، شاخص کلروفیل، خندانی، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد در مرحله ۴۵ روز بعد از تمام گل افزایش یافته است. همچنین درصد ناخندانی، درصد پوکی و درصد میوه های بدشکل در نتیجه استفاده از تیمارها کاهش یافته است. بطورکلی استفاده از تیمارهایی با بیشترین غلظت در مرحله 45 روز بعد از تمام بیشترین تاثیر را روی صفات داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of thiamin and niacin vitamins on yield improvement and some reproductive traits in pistachio CV Ohadi

نویسندگان [English]

  • mohammadreza adish
  • zahra pakkish
  • soheila mohammadrezakhani
shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

Pistachio are one of the strategic and important horticultural products. In order to increase the quantitative and qualitative characteristics of pistachio trees, foliar spraying with vitamins is done in order to remove the limitations during the growth stages. The present study was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design with 5 treatments and 4 replications. The treatments included vitamin thiamine with concentrations of 200 and 400 µ/l and niacin of 250 and 500 µ/l, and trees that were not given any of the above treatments were considered as controls. Foliar spraying was done in two stages (the first stage, 30 days after flowering and the second stage, 45 days after flowering). Characteristics such as leaf area, chlorophyll index, percentage of indehiscent, percentage of deformed fruits, fruit weight, number of fruits per cluster, cluster weight and yield were studied. The results showed that as a result of using thiamine 400 µ/l and niacin 500 µ/l, leaf surface, chlorophyll index, smile, fruit weight, number of fruits per cluster, cluster weight and yield at the stage of 45 days after full flower increased. Also, the percentage indehiscent, the percentage of blankness, and the percentage of deformed fruits have decreased as a result of the use of treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Thiamin
  • Yield