مقایسه سبد مشبک و غیر مشبک در حفظ کیفیت و کاهش فساد پسته تازه طی حمل ونقل از باغ تا ترمینال فرآوری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پسته

2 دانشگاه کار

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نقش تهویه در کاهش فساد پسته تازه طی حمل و نقل از باغ تا ترمینال انجام شده است. پسته‌های تهیه شده از رقم احمد آقایی در دو شرایط متفاوت با سبد پلاستیکی مشبک (دارای تهویه‌) و سبد پلاستیکی غیر مشبک (بدون تهویه) با وزن 10 کیلوگرم نگهداری شد و تغییرات دما، رطوبت و کاهش وزن، میزان کپک‌زدگی و قارچ تولید شده طی 4 روز نگهداری نمونه های پسته بررسی شد. همچنین ارزیابی حسی نمونه ها (از نظر رنگ، ظاهر، مزه و طعم) توسط ارزیاب ها با روش آنالیز کیفی توصیفی (QDA) انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام پارامترهای انتخاب شده دو تیمار طی 4 روز (شامل دما، رطوبت و کاهش وزن، میزان کپک‌زدگی و قارچ)، اختلاف معنی‌داری با هم دارند (p≤ 0.05). بالاترین دما طی 4 روز، مربوط به سبد غیر مشبک در روز چهارم (21 درجه سانتی گراد) و پایین ترین دما نیز در سبد مشبک در روز دوم، 9/16 درجه سانتی‌گراد بوده است. بیشترین افت وزن در سبد مشبک در روز چهارم نگهداری مشاهده گردید. همچنین در روز چهارم نگهداری تعداد قارچ و کپک زدگی به ترتیب در سبد مشبک 5/326 و 320 و در سبد غیر مشبک 650 و 5/675 کلونی بوده است. امتیاز ویژگی‌های حسی نیز؛ در مورد ظاهر(8)، طعم و مزه (9/10)، رنگ (7/11)، بافت (9/9) و بو (6/10)، در سبد مشبک به نحو معنی‌داری بهتر از سبد غیر مشبک (به ترتیب 4/6، 7/8، 9/8، 3/8 و 1/9) بود (p≤ 0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of mesh and non-mesh basket in maintaining the quality and reducing spoilage of fresh pistachios during transportation from orchard to the processing terminal

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shakerardekani 1
  • hanieh shirbeigi 2
1 Pistachio Research Center
2 kar university
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the role of ventilation in reducing the spoilage of fresh pistachios during transportation from orchard to the terminal. Pistachio prepared from Ahmad Aghaei variety (10 kg) were stored in two different conditions with a plastic mesh basket (with ventilation) and a non-mesh plastic basket (without ventilation). The changes in temperature, humidity, weight loss, the amount of mold and fungus were investigated during 4 days of storage of pistachio samples. Also, the sensory evaluation of the samples (in terms of color, appearance, taste and flavor) was done by the evaluators using QDA* method. The results of this research showed that all the selected parameters of the two treatments during 4 days (including temperature, humidity and weight loss, the amount of mold and fungus), have a significant difference (p ≤ 0.05).
highest temperature during 4 days related to the non-mesh basket was 21°C on the fourth day and the lowest temperature was 16.9°C in the mesh basket on the second day. The highest weight loss was observed in the mesh basket on the fourth day of storage. on the fourth day of storage, the number of fungi and mold was 326.5 and 320 in the mesh basket and 650 and 675.5 in the non-mesh basket, respectively. The score of sensory features of the mesh basket in terms of appearance (8), taste (10.9), color (11.7), texture (9.9) and smell (10.6), was significantly better than non-mesh basket (respectively 6.4, 8.7, 8.9, 8.3 and 9.1) (p≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • fresh pistachio
  • fungus
  • mold
  • ventilation
  • sensory evaluation