ارزیابی مقاومت نسبی برخی پایه‌های جنس پسته (Pistacia) به بیماری گموز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل

2 تولید و ژنتیکگیاهی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان- ایران.

4 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان- ایران

5 اصلاح نباتات و ژنتیک

چکیده

چکیده:
گموز (پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان پسته می‌باشد. به منظور ارزیابی مقاومت نسبی 29 پایه از جنس پسته به این بیماری، آزمایشی به ‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع پایه و تنش بیماری، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال‌های دوماهه پسته به صورت مصنوعی با گونه Phytophthora drechsleri مایه‌زنی و پس از شش ماه ارزیابی انجام شد. مقاومت پایه‌ها با تعیین شاخص‌های درصد حلقه‌برداری طوقه، شدت آلودگی و مرگ‌ومیر و اندازه‌گیری صفات طول ساقه، وزن خشک ساقه و ریشه در سطوح شاهد و تنش، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین پایه‌های موردمطالعه از نظر مقاومت به بیماری تفاوت معنی‌دار وجود داشت. تنش بیماری باعث کاهش طول ساقه، وزن خشک ساقه و ریشه نهال‌ها گردید. آتلانتیکا دارای کمترین میزان حلقه‌برداری طوقه (20٪) و شدت آلودگی (17٪) بود و از نظر شدت آلودگی تفاوت معنی‌داری با سایر پایه‌ها نشان داد. پایه سرخس نیز دارای بیشترین میزان حلقه‌برداری طوقه (95٪)، شدت آلودگی (90٪) و مرگ‌ومیر (55/55٪) بود و از نظر این شاخص‌ها با سایر پایه‌ها تفاوت معنی‌دار داشت. بنابراین آتلانتیکا مقاوم‌ترین و سرخس حساس‌ترین پایه‌های جنس پسته در برابر بیماری گموز بودند. تجزیه خوشه‌ای، پایه‌ها را به چهار گروه مقاوم (آتلانتیکا، اینتگریما و UCB1)، نیمه‌مقاوم (بنه، بنه باغی، کله قوچی، قزوینی، غلامرضایی، ایتالیایی، احمدآقایی، M5 و BK1)، نیمه‌حساس (بادامی زرند، اکبری، اوحدی، فندقی غفوری، سیف‌الدینی، جندقی، راور(1)، MT1، M7، BK6 وBK7) و حساس (سرخس، سفیدپسته نوق، موسی‌آبادی، خنجری دامغان، ممتاز تاج‌آبادی و M4) تقسیم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relative Resistance of some Pistacia Rootstocks to Gummosis Disease

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saadlou Parizi 1
  • sodabeh jahanbakhsh godehkahriz 2
  • Hosein Dashti 3
  • Roohallah Saberi Riseh 4
  • Hojjat Hasheminasab 5
1 Department of plant genetics and production engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Department of plant genetics and production engineering, Faculty of agriculture and natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Department of Genetics and Plant Production, Faculty of Agriculture, Valiasr University, Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.
4 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Valiasr University, Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
5 Pistachio Research Center
چکیده [English]

Abstract:
Gummosis (Phytophthora Crown and Root Rot) is one of the Most Important Diseases of Pistachio Trees. In Order to Evaluate the Relative Resistance of 29 Rootstocks of Pistacia to this Disease, a Factorial Experiment was Conducted with Two Factors Rootstocks Type and Disease Stress, Based on Completely Randomized Design with Three Replications. Two-Month-old Pistachio Seedlings were Artificially Inoculated with Phytophthora Drechsleri and After Six Months, Evaluation Was Done. The Resistance of Rootstocks was Evaluated by Determining the Percent of Crown Rot Girdling, Disease Severity and Mortality Indices and Measuring the Stem Length, Stem and Root Dry Weight Traits in Control and Stress levels. The Results Showed that There was a Significant Difference Between the Studied Rootstocks in Terms of Resistance to Disease. The Disease Stress Caused a Decrease in Stem Length, Stem and Root Dry Weight of Seedlings. The Atlantica Had the lowest Amount of Crown Girdling (20%) and Disease Severity (17%) and in Terms of Disease Severity, it Showed a Significant Difference with other Rootstocks. The Sarakhs Rootstock Had also the Highest Amount of Crown Girdling (95%), Disease Severity (90%) and Mortality (55.55%) and in Terms of These Indices, it was Significantly Different from other Rootstocks. Therefore, Atlantica was the most Resistant and Sarakhs the most Susceptible Pistacia Rootstocks Against Gummosis Disease. The Cluster Analysis Divided the Rootstocks into Four Groups: Resistant (Atlantica, Integerrima and UCB1), Moderately Resistant (Mutika, Benebaghi, Kalleghouchi, Ghazvini, Gholamrezaei, Italiaei, Ahmad Aghaei, M5 and BK1), and Moderately Susceptible and Susceptible .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Phytophthora
  • Gummosis
  • Susceptibility
  • Relative Resistance