تاثیر کاربرد آسپارتیک اسید و ریبوفلاوین در افزایش عملکرد پسته رقم اوحدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پسته یکی از با اهمیت‏ترین محصولات باغی در بین محصولات کشاورزی می‏باشد. در این تحقیق از اسید آمینه ریبو فلاوین با غلظت 250 و 500 میکرو مول بر لیتر و آسپارتیک اسید 200 و 400 میکرو مول بر لیتر در 5 اردیبهشت ماه(40 روز بعد از مرحله تمام گل) بمنظور بهبود صفات مربوط به عملکرد استفاده شده است. سپس ویژگی هایی نظیر سطح برگ، شاخص کلروفیل، درصد پوکی، خندانی، درصد میوه های بدشکل، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که ریبوفلاوین 500 میکرومول وآسپارتیک 400 میکرومولار باعث افزایش در میزان وزن خشک، وزن خوشه، تعداد دانه در خوشه، درصد خندانی، سطح برگ، شاخص کلروفیل و عملکرد در میوه‏های پسته شده است. اگرچه باعث کاهش در میزان انس میوه، درصد میوه‏های بد شکل و پوک و درصد ناخندانی در میوه‏های پسته رقم اوحدی شده است. نتایج نشان دادند که ریبوفلاوین 500 میکرومول وآسپارتیک 400 میکرومولار باعث افزایش در میزان وزن خشک، وزن خوشه، تعداد دانه در خوشه، درصد خندانی، سطح برگ، شاخص کلروفیل و عملکرد در میوه‏های پسته شده است. اگرچه باعث کاهش در میزان انس میوه، درصد میوه‏های بد شکل و پوک و درصد ناخندانی در میوه‏های پسته رقم اوحدی شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the use of aspartic acid and riboflavin in increasing the yield of pistachio CV Ohadi

نویسندگان [English]

  • fatemeh arab
  • zahra pakkish
  • soheila mohammadrezakhani
shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

Pistachio is one of the most important crops in Iran. In this research, riboflavin amino acid with a concentration of 250 and 500 µm/l and aspartic acid with a concentration of 200 and 400 µm/l were used in May 5 (40 days after the full flower stage) in order to improve yield-related traits. Then, characteristics such as leaf area, chlorophyll index, blankness percentage and dehiscent of nut, fruit weight, number of fruits per cluster, cluster weight and yield were studied. The results showed that riboflavin 500 µm/l and aspartic acid 400 µm/l increased dry weight, cluster weight, number of seeds per cluster, leaf area, chlorophyll index and yield in pistachio fruits. Although it has caused a decrease in the amount of fruit Onse, blankness percentage and dehiscent of nut in the fruits of the Owhadi pistachio.The results showed that riboflavin 500 µm/l and aspartic acid 400 µm/l increased dry weight, cluster weight, number of seeds per cluster, leaf area, chlorophyll index and yield in pistachio fruits. Although it has caused a decrease in the amount of fruit Onse, blankness percentage and dehiscent of nut in the fruits of the Owhadi pistachio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acids
  • Pistachio
  • Yield