تاثیر بیوچار طبیعی بر پاسخ‌های دفاعی گیاه و کنترل پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) تحت شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

3 Vali-e-Asr University of Rafsanjan

چکیده

پسیل معمولی پسته از آفات درجه اول پسته کشور و یکی از آفات بومی در پسته کاری‌های ایران و کشورهای همجوار است. گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاهش مصرف سموم و همچنین تشخیص و به‌کارگیری روش‌های غیرشیمیایی سازگار با محیط زیست را ایجاب می‌کند. در این پژوهش تأثیر بیوچار طبیعی بر فعال سازی پاسخ‌های دفاعی درختان پسته و امکان‌سنجی ایجاد مقاومت القایی برای کنترل پسیل پسته، با مقایسه تغییر تراکم تخم و پوره‌های آفت در سطوح مختلف برگ در طول دو نسل مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات فعالیت آنزیم‌های اکسیداتیو شامل کاتالاز و پراکسیداز و دفاع غیر آنزیمی گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که تراکم تخم و پوره‌های پسیل پسته متأثر از کاربرد بیوچار هستند و از روز هفتم به بعد در مقایسه با شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت و در روز بیست و هشتم به کمترین میزان خود رسید. در ارتباط با تغییر تراکم پوره‌ها مقدار مجذور اتا در آزمون لاندای ویلکز برای اثر متقابل زمان و تیمار برابر با 129/0 تعیین شد. میزان سیلیسیم تجمع یافته در برگ متأثر از محلول‌پاشی بیوچار به عنوان یک دفاع فیزیکی موثر پس از گذشت 48 ساعت با میزان 1/1 برابر و متعاقب آن پس از گذشت 14 روز به میزان 4/1 برابر در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. براساس نتایج به دست آمده کاربرد بیوچار طبیعی معدنی می‌تواند به واسطه‌ی افزایش سطح عوامل بازدارنده تغذیه و تخمریزی باعث ایجاد دفاع مستقیم و القای مقاومت درختان پسته به پسیل معمولی پسته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Natural Biochar on Plant Defense Responses and Control of Common Pistachio Psylla, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) Under Field Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin samih 1
  • Mohammad Kazem Irannezhad Parizi 2
  • Mahdi Ziaaddini 3
1
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
3 ِDept. of Plant Protection Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Common pistachio psylla is one of the first-rate pests of pistachios and one of the native pests in pistachio farms in Iran and neighboring countries. The spread and outbreak of this pest requires a review of chemical control to reduce the consumption of pesticides, as well as the identification and use of environmentally friendly non-chemical methods. In this research, the effect of the natural biochar on activating the defense responses of pistachio trees and the feasibility of inducing resistance to control pistachio psylla was investigated by comparing the changes in the density of eggs and nymphs in different leaf levels during two generations. Changes in activity of catalase and peroxidase and non-enzymatic plant defense were investigated. The density of eggs and nymphs affected by the application of biochar decreased significantly from the seventh day onwards compared to the control and reached its lowest level on the twenty-eighth day. In connection with the change in the density of the nymphs, the eta value in the Wilks' Lambda test for the interaction effect of time and treatment was determined as 0.129. The amount of silicon accumulated in the leaves affected by biochar foliar application as an effective physical defense increased by 1.1 times after 48 hours and subsequently by 1.4 times after 14 days compared to the control treatment. Based on the obtained results, the use of biochar can create direct defense and induce resistance of pistachio trees to pistachio psylla by increasing the level of factors inhibiting nutrition and spawning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pest management
  • Natural biochar
  • Induced resistance
  • Common Pistachio Psylla