اثر محلول‌‌پاشی گلیسرول و سدیم ‌نیتروپروساید بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی در پایه‌‌های امید‌بخش پسته تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز،دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،گروه تخصصی علوم باغی

چکیده

شوری یکی از مخرب‌ترین تنش‌های غیرزیستی است که رشد و عملکرد گیاه را به ویژه در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک محدود می‌نماید. سدیم نیتروپروساید یک اهداکننده اکسید نیتریک است که در رشد و بهره‌وری گیاهان در شرایط نرمال یا تحت تنش نقش مهمی برعهده دارد. گلیسرول یکی از پیش‌تیمارهای شیمیایی است که جهت افزایش تحمل گیاهان به تنش‌های محیطی به‌ویژه تنش شوری استفاده می‌شود. در همین راستا جهت بررسی اثر محلول‌‌پاشی گلیسرول و ‌سدیم نیتروپروساید بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی پایه‌‌های امید‌بخش پسته تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1400 در گلخانه ای در شهرستان شاهرود انجام شد. پایه‌‌های مورد استفاده شامل آتلانتیکا (P. atlantica) ، اینتگریما (P. integrrima) و دو ژنوتیپ امیدبخش آروتا) P. arota) حاصل تلاقی آتلانتیکا (والد ماده) و اینتگریما (والد نر) بود. تیمار اول آزمایش سه سطح شوری (0، 100 و 200 میلی‌‌مولار کلریدسدیم) و تیمار دوم محلول‌پاشی برگی با تعدیل‌کننده‌‌های تنش در پنج سطح شامل (گلیسرول 30 و60 میلی‌‌مولار و سدیم نیتروپروساید 100 و 200 میکرومولار در لیتر و شاهد) بودند. نتایج نشان داد با افزایش سطوح تنش شوری صفات موروفولوژیکی مورد بررسی در این آزمایش کاهش یافتندکه جهت جبران اثرات مضر این تنش، کاربرد سدیم نیتروپروساید توانست کارایی موثری داشته باشد. علی‌رغم کارآیی موثر سدیم نیتروپروساید در این آزمایش، گلیسرول نتوانست کارایی هم‌مانند این تعدیل کننده شوری داشته باشد. در نهایت به نظر می‌رسد که سدیم نیتروپروساید در بهبود تحمل به تنش شوری موفق‌تر از گلیسرول بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foliar Application of Glycerol and Sodium nitroprusside on Morphological and Physicochemical Characteristics of Pistachio Promising Rootstocks Under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • elahe mirabi 1
  • esmaeil seifi 2
  • hossein hokmabadi 3
1 Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Institute of Agricultural Education and Extension, Horticultural Science Department
چکیده [English]

Salinity as one of the most destructive abiotic stresses retards plant growth and performance, especially in arid and semi-arid areas. Sodium nitroprusside is a nitric oxide donor playing an important role in the growth and productivity of plants under normal conditions or under stress. Glycerol is one of the chemical pre-treatment used to enhance the tolerance of plants against environmental stress, especially salt stress. In order to investigate the possible effects of foliar application of glycerol and sodium nitroprusside on some morphological and physicochemical traits of promising pistachio rootstocks under salt stress, a factorial experiment was conducted as a completely randomized design in three replications in a greenhouse in shahrood in 2022. The rootstocks included Atlantica (P.atlantica), Integrima (P.integrima) and two promising genotypes of Arota (P.arota). The experiment included two factors. Salinity in three levels (0,100, 200 mM of sodium chloride) and stress moderators at five levels (30 and 60 mM of glycerol and 100 and 200 µM of sodium nitroprusside and control). The results indicated that the morphological traits decrease with the increase of salinity stress levels, while application of sodium nitroprusside could effectively compensate the deteriorative effects of salt stress. Glycerol did not reveal the same efficiency. It is concluded that effect of sodium nitroprusside was more pronounced in improving salt stress tolerance than glycerol

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Sugar
  • Sodium Chloride