ارزیابی گرده‌افشانی مصنوعی با سه نوع گرده مختلف بر باردهی و برخی صفات خشک‌میوه دو رقم تجاری پسته (Pistacia vera L.)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و ومنابع طبیعی گرگان

3 پژوهشکده پسته ایران

4 گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

5 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

6 گروه باغبانی. دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

گرده افشانی یکی از عوامل مهم در مدیریت باغ‌های پسته است. دوره شکوفه‌دهی درختان نر و ماده با هم همپوشانی ندارد و این وضعیت باعث کاهش باروری و افزایش میوه‌های پوک می‌شود. انتخاب درختان نر از نظر همزمانی گلدهی با رقم ماده، تولید دانه گرده بالا، قدرت جوانه‌زنی زیاد و قابلیت باروری دانه گرده از شروط لازم برای تولید خشک میوه با کیفیت است. بنابراین، جستجو برای یافتن ژنوتیپ‌ها/ ارقام گرده‌زا همواره از اهداف بهنژادگران پسته می‌باشد. در این پژوهش، سه منبع مختف گرده (T5, T17, T18) پس از غربالگری 20 ژنوتیپ گرده‌زا، انتخاب و قدرت باروری و تولید خشک‌میوه توسط آن‌ها در دو رقم تجاری پسته (اکبری، کله قوچی)، ارزیابی شد. نتایج نشان دارد که علاوه بر این که قدرت باروری دو رقم ماده به طور ذاتی متفاوت است، انتخاب نوع گرده می‌تواند بر صفات مختلفی مانند درصد تشکیل ‌میوه و نیز صفات مربوط به خشک‌میوه و مغز پسته کاملا تاثیرگذار باشد. با انجام گرده‌افشانی مصنوعی، تعداد ‌میوه، تشکیل خوشه، ابعاد خشک‌میوه، وزن تر و خشک مغز و خشک‌میوه، درصد خندانی (با 64/14 درصد افزایش) نسبت به شاهد (گرده‌افشانی آزاد) افزایش و خشک‌میوه‌های دهان بسته، خشک‌میوه‌های نیم مغز و پوک نسبت به شاهد کاهش یافت. تفاوت‌های مشاهده شده پس از گرده‌افشانی با گرده‌های مختلف در مقاله حاضر بیان شده است و در نهایت درخت گرده‌زای T17 به عنوان ژنوتیپ برتر انتخاب شد. این ژنوتیپ می‌تواند به عنوان گرده‌زای برتر در باغ‌های پسته ارقام اکبری و کله قوچی برای گرده‌افشانی تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hand pollination with three different pollen sources on fruit set and certain fruit parameters of two commercial pistachios (Pistacia vera L.)

نویسندگان [English]

 • Maryam Ranjbar Kabootarkhani 1
 • Mahdi Alizadeh 2
 • Ali Tajabadipor 3
 • Esmaeil Seifi 4
 • Khalil Zeinalinezhad 5
 • Majid Esmaeilizadeh 6
1 Hort Dep. Gorgan University of Agri. Sci & Natural Resources
2 Horticulture department, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
3 Iran Pistachio Research Institute
4 Hort Dep., Gorgan University of Agricultural Sci & Natural Resources
5 Dep of Plant Breeding & Biotech., Gorgan University of Agri. Sci & Natural Resorces
6 Hort. Dep.,, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Pollination is an important factor in the management of pistachio orchards. The flowering periods of male and female trees do not overlap, and this situation causes a decrease in fertility and an increase in blankness. The selection of male trees in terms of simultaneous flowering with the female variety, high pollen production, high germination power and pollen fertility are necessary conditions for the production of quality nuts. Therefore, searching for pollinizers is always one of the goals of pistachio breeders. In the present study, three different sources of pollen (T5, T17, T18) were selected and their fertility and fruit production in two commercial cultivars (Akbari, Kalehgoochi) were evaluated. The results showed that in addition to the fact that the fertility of female cultivars are inherently different, the choice of pollen type can be quite effective on various traits such as fruit formation and superior traits of nut and kernels. By performing artificial pollination, the number cluster and fruit formation, nut dimensions, fresh and dry weights of kernel and nut, the percentage of spliting (with an increase of 14.64%) compared to the control (free pollination) increased and nuts with closed mouth, nuts with half kernels were decreased compared to the control.The observed differences after pollination with different pollens are discussed in the present article and finally the T17 pollinator tree was selected as the superior genotype. This genotype can be grown as a superior pollinator in pistachio orchards of Akbari and Koleghoochi cultivars or may be used for supplementary pollination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollination
 • Pollinizer
 • Diocious
 • Fruitset
 • Pistachio