آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی (مورد مطالعه: محصول پسته)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل- زابل- ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری روبه رو بوده است. آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها از جمله صادرات پسته ایران به بازارهای جهانی است. در دو دهه اخیر قیمت این محصول روند نزولی داشته است. ادامه این روند از طریق کاهش صادرات می تواند پیامدهای رفاهی مهمی بر روی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات رفاهی کاهش قیمت صادراتی این محصول در بازار جهانی بر روی گروه های یادشده صورت گرفت. ابزارهای تحلیلی مورد استفاده شامل توابع عرضه و تقاضای داخلی و عرضه صادرات می باشد که با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1399-1359 برآورد گردید. یافته های مطالعه حاکی از اثر معنی دار کاهش قیمت صادراتی بر صادرات این محصول می باشد. مشخص شد که با کاهش قیمت صادراتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند اما رفاه مصرف کنندگان داخلی افزایش می یابد که البته این افزایش به مراتب کمتر از کاهش رفاه دو گروه دیگر است. پیشنهاد می گردد برای حمایت از تولیدکنندگان انتقال درآمد از صادرکنندگان در قالب تشکیل صندوق حمایت از تولید می تواند به عنوان یک راهکار سیاستی باشد. این صندوق می تواند به عنوان وسیله ای برای کاهش نوسان درامد صادرکنندگان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welfare effects of increasing competition in the market of agricultural export products (Case study: Pistachio product)

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Mehdizadehrayeni 1
  • Hamid Mohammadi 2
  • Masoud Dehdashti 3
  • Omid Sharifi 4
1 PhD Candidate of Agricultural Economics, University of Zabol- Zabol- Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of the Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of the Faculty of Economics, Islamic Azad University of Bushehr Branch, Bushehr, Iran
4 Assistant Professor and Faculty Member of the Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Pistachio is the most important agricultural export product of Iran, which has been faced with a decrease in exports and competitiveness in the last decade. The welfare effects of increasing competition in the market of agricultural export products is one of the factors affecting the export of goods, including the export of Iranian pistachios to world markets. Continuing this trend by reducing exports can have important welfare consequences for producers, exporters and consumers. In this regard, the present study was conducted to evaluate the welfare effects of reducing the export price of this product in the global market on the mentioned groups. The analytical tools used include domestic supply and demand and export supply functions, which were estimated using time series data for the period 1980-2020. Findings of the study indicate a significant effect of reduced export prices on exports of this product. It was found that with the decrease in export prices, producers and exporters face welfare losses, but the welfare of domestic consumers increases, although this increase is much less than the decline in welfare of the other two groups. It is suggested that to support the producers, the transfer of income from the exporters in the form of forming a production support fund can be a policy solution. This fund can also be used as a means to reduce the fluctuation of exporters' income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Export
  • Welfare Impacts