تأثیر برخی از پایه های پسته بر جذب عناصر غذایی در دو رقم پسته اکبری و برگ‌سیاه

نویسندگان

عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد (خراسان رضوی)

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش انتخاب بهترین پایه به منظور جذب بیشترین عناصر غذایی از خاک در شرایط منطقه فیض­آباد خراسان رضوی بود. این پژوهش با استفاده از شش رقم بادامی‌فیض‌آباد، سرخسی، برگ‌سیاه، دانشمندی، کله‌قوچی و اکبری به عنوان پایه و دو رقم اکبری و برگ­سیاه به عنوان پیوندک به صورت طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته خراسان رضوی به مدت چهار سال (1389 - 1386) اجرا شد. نتایج نشان داد پایه بادامی‌فیض‌آباد بیشترین و پایه دانشمندی کمترین جذب پتاسیم را داشتند. پایه کله‌قوچی با 7/198 میلی‎گرم در کیلوگرم‌ و پایه دانشمندی با 3/159 میلی‎گرم در کیلوگرم به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در مقدار عنصر آهن برگ داشتند. پایه کله‌قوچی با 9/8 میلی‎گرم در کیلوگرم و پپایه اکبری با 9/5 میلی‎گرم در کیلوگرم، به ترتیب بیشترین و کمترین جذب عنصر مس را نشان دادند. نتایج در ارتباط با ارقام نشان داد رقم اکبری نسبت به رقم برگ­سیاه در مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم، در سطح بالاتری قرار داشت و رقم برگ‌سیاه در مقدار آهن و روی در موقعیت بالاتری قرار گرفته بود. اثر متقابل پایه و پیوندک، تنها در مورد عنصر پتاسیم و در سطح یک درصد معنی‌دار بود و رقم اکبری پیوند شده روی پایه بادامی‌فیض‌آباد با 56/1 درصد و رقم برگ‌سیاه روی پایه دانشمندی با 15/1 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار پتاسیم را نشان دادند. در مجموع پایه اکبری دارای بالاترین پتانسیل جذب عناصر غذایی بود و به عنوان بهترین پایه در شرایط مناطق پسته­کاری استان خراسان رضوی معرفی می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Pistachio Rootstocks on Nutrients Element Uptake of Two Pistachio Cultivars (Akbari and Bargsiyah)

نویسندگان [English]

  • Hossein Hokmabadi
  • Abdolhamid Sharafati
چکیده [English]

The purpose of this study was the selection of the best rootstocks for the maximum mineral nutrient uptake in Khorasan Razavi condition. This research was conducted with six pistachio cultivars (P. vera) including Badami Feizabad, Sarakhsi, Bargsiyah, Daneshmandi, Kalleghochi and Akbari as rootsock and two cultivars including Akbari and Bargsiyah as scion. The experiment was performed as split plot in randomized complete block design (CRBD) with three replications in pistachio research station of Khorasan Razavi province in four successive years (2007-2010). Results revealed between rootstocks ‘Badami-fiezabad’ rootstock had maximum and ‘Daneshmandi’ rootstock had minimum potassium absorption.  ‘Kalle-ghouchi’ and ‘Daneshmandi’ rootstocks showed the maximum (198.7 ppm) and the minimum (159.3 ppm) amount of leaves iron content, respectively. ‘Kalle-ghouchi’ and ‘Akbari’ rootstocks showed the maximum (8.9 ppm ) and the minimum (5.9 ppm) amount of leaves copper content, respectively. Results about cultivars showed Akbari cultivar in compare to Bargsiyah cultivar had more calcium and potassium absorption and Bargsiyah cultivar had more Iron and Zinc absorption. Results about interaction effects showed just results was significant in potassium absorption (p<0.01). Akbari cultivar grafted on Badami Feizabad with 1.56% of leaf potassium content was most and ‘Bargsiyah’ grafted on ‘Daneshmani’ rootstock with 1.15% of leaf potassium content was least. As conclusion results showed between all studied rootstocks, ‘Akbari’ rootstock had best potential in nutreient element absorption, so was best rootstock in Khorasan Razavi pistachio plantation area.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • Rootstock
  • Scion
  • Pistachio (P. vera L.)
  • Salinity