بررسی نقش همزیستی میکوریزی در روابط آبی و برخی ترکیبات اسمولیت سه پایه پسته (سرخس، بنه باغی و ابارقی) در شرایط تنش شوری

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر همزیستی قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و مقایسه سه پایه پسته از نظر مقایسه روابط آبی و تجمع برخی از ترکیبات اسمولیت تحت سطوح مختلف تنش شوری آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل با سه فاکتور میکوریز در دو سطح (میکوریز و بدون میکوریز)، شوری آب آبیاری در چهار سطح (5/0، 5، 10 و 15 دسی‌زیمنس بر متر) و پایه در سه سطح (سرخس، ابارقی و بنه باغی) به اجرا در آمد. نتایج نشان داد با کاهش محتوای آب گیاه (پتانسیل اسمزی برگ و محتوای نسبی آب برگ) غلظت تنظیم‌کننده‌های اسمزی (قندهای محلول، پرولین و گلایسین بتائین) افزایش یافت.. تفاوت بین پایه‌های استفاده شده در این آزمایش ممکن است به دلیل متفاوت بودن آستانه تحمل پایه‌های مختلف در برابر تنش شوری و تفاوت در همزیستی آن‌ها با قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) باشد.پایه بنه باغی نسبت به دو پایه دیگر دارای محتوای آب نسبی برگ بالاتر و پتانسیل اسمزی بیشتری (کمتر منفی) بود و از نظر تحمل به شوری آب آبیاری در وضعیت بهتری قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of mycorrhizal Symbiosis on water relations and some osmolytes of three pistachio rootstocks (Sarakhs, Bane-baqi and Abareqi) under salt stress.

نویسندگان [English]

  • masoud fatahi
  • mohammad hosain shamshiri
چکیده [English]

In order to investigate the role of arbuscular mycorrhizal symbiosos (Glomus mosseae) on water relations and some osmolytes accumulation in three pistachio rootstocks under different salt stress levels, a greenhouse expriment was achieved based on completely rhandomized design (CRD) az factoriel with three factors of mycorrhizae at two levels (with and without mycorrhizae). Saltness of irrigation water at four levels (0.5, 5, 10 and 15 dSm-1) and rootstocks at three levels (Sarakhs, Abareqi and Bane-baqi) Resalts showed than water relations parameters ( Leaf osmotic potential and relative water content)and osmoregulators concentration wew changed as the effect of salinite. Mycorrhizal sambiosis improved water relations of treated plants in comparison with non-mycorrhizal plants especially at higher salt intensities, used pistachio rootstocks in this experiment showed different responses to salt stress levels which can be attributed to their genetic traits and mycorrhizal symbiosis extent. Bane-baqi had higher leaf relative water content and osmotic potential (less ngative) and showed more resistant to salt stress in camparison with two other rootstocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhizal
  • osmolytes
  • Salinity
  • water relations