دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1394 
قارچهای میکوریز آربوسکولار درختان پسته در رفسنجان

صفحه 1-21

ثمره امینی زاده؛ علایی حسین؛ صداقتی ابراهیم؛ مرادی محمد


شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 74-93

سید رضا فانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمید رضا زمانی‌زاده