شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

1 بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

2 گروه‌ بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پسته از مهم‌ترین محصولات کشاورزی در ایران است و پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز یا انگومک) خطرناک‌ترین بیماری این محصول به شمار می‌رود. عوامل این بیماری در استان سیستان و بلوچستان با سطح زیر کشت بیش از 7000 هکتار ناشناخته مانده است. تعداد 30 باغ پسته با سنین مختلف طی دو سال در فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش طعمه‌گذاری قطعات برگ مرکبات روی خاک اشباع اطراف درختان آلوده و روش کشت مستقیم بافت‌ ریشه و طوقه درختان بیمار بعد از ضدعفونی سطحی و کشت در محیط نیمه انتخابی PARP هشت جدایه Phytophthora به دست آمد. براساس ویژگی‌های ریخت شناسی و فیزیولوژیکی دو گروه جدایه حاصل شد، گروه اول از جدایه‌ها تحت گونه Phytophthora pistaciae و گروه دوم تحت گونه P. nicotianae تشخیص داده شد. بیماری‌زایی جدایه‌ها با مایه‌زنی میوه گلابی نارس، میوه سیب، سرشاخه جداشده پسته و مایه زنی مصنوعی قسمت طوقه نهال به اثبات رسید. این اولین گزارش از وقوع بیماری گموز پسته و عوامل بیماری‌زا از استان سیستان و بلوچستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Pistachio Root and Crown Rot Casual Agents in Sistan-Baluchistan Province

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Fani
  • Mansoureh Mirabolfathy 1
  • Hamidreza Zamanizadeh 2
1
2
چکیده [English]

Pistachio is the most important commercial product in Iran and root and crown rot (gummosis) is the most serious diseases of this crop. Causal agents of the disease were unknown in Sistan -va- Baluchistan province where 7000 ha are under cultivation of pistachio. During 2 years, thirty pistachio orchards including pistachio trees of different ages were inspected throughout different seasons. Eight Phytophthora isolates were isolated using citrus leaves pieces as baits on water-saturated soils collected from around the infected trees and cultured on PARP medium. Some isolates were isolated culturing the surface disinfected tissues of root and crown of infected trees directly on PARP as the semi-selective medium too. Two groups of isolates were obtained. Based on the morphological and physiological characteristics of the Sistan -va- Bluchistan pistachio isolates, the first group of isolates was identified as Phytophthora pistaciae and the second group identified as Phytophthora nicotianae. The two Phytophthora species were found pathogens using unripe pear and apple fruit inoculation method, detached pistachio twigs inoculation method and artificial inoculation of the crown area with a plug of cultured isolate medium. This is the first report of incidence of pistachio tree gummosis and its causal agents from Sistan -va- Baluchistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gummosis
  • Phytophthora
  • etiology
  • Twig Blight