پوسیدگی طوقه و ریشه نهال‌های پسته در اثر Fusarium solani در استان کرمان

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر

چکیده

در طول بهار و تابستان سال 1391 جهت مطالعه زوال نهال­های پسته از برخی نهالستان­های استان کرمان بازدید به عمل آمد. از نهال­های بیمار با علائم زردی، پژمردگی، کم­برگی، کوتولگی و پوسیدگی ریشه نمونه­برداری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای جداسازی عوامل بیماری، قطعات کوچکی از ریشه­های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با محلول سفیدکننده 10 درصد و شستشو با آب مقطر سترون، بر روی محیط کشت PDA کشت داده شده و در دمای °C25 نگهداری شدند. در این تحقیق 81 جدایه قارچی از نهال­های آلوده به دست آمد که Fusarium solani با 46 جدایه (79/56 درصد کل جدایه­ها) بیشترین فراوانی را داشت. آزمون بیماریزایی در شرایط گلخانه با استفاده از جدایه­های F. solani بر روی سه رقم ”بادامی“،”سرخس“ و ”قزوینی“ انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار انجام شد. خاک گلدان­ها با 50 گرم بر کیلوگرم از مایه قارچ (مخلوط 50:50 از بذور کلنیزه شده گندم با قارچ و ماسه سترون) مایه­زنی شدند و گلدان­های بدون مایه قارچ نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. شاخص­های رشد گیاه شامل تعداد برگ، طول ساقه و شاخص بیماریزایی دو ماه پس از مایه­زنی دانهال­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها بر اساس نرم­افزار SAS آنالیز و مقایسه میانگین داده­ها بر اساس آزمون دانکن ارزیابی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده دو رقم ”قزوینی“ و ”بادامی“ به ترتیب به عنوان مقاوم­ترین و حساس­ترین رقم شناسایی شدند. اثبات بیماری‌زایی با جداسازی و شناسایی مجدد بیمارگر از نهال‌های مایه­زنی شده انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crown and root rot disease of pistachio seedling caused by Fusarium solani in Kerman province

نویسندگان [English]

  • fahimeh salajegheh tezerji
  • hamid mohammadi
  • mehdi sarcheshmehpour
چکیده [English]

In order to determine the fungal pathogens associated with seedling decline, a survey was conducted in some pistachio nurseries at Kerman province during spring and summer of 2012. Plants showing different symptoms include of chlorosis, wilting, defoliation, growth reduction and root rot were collected and transferred to the laboratory. Diseased roots were cut into small pieces, disinfected in10% NaOCl, plated onto Potato Dextrose Agar (PDA) and incubated at 25°C. Totally 81 fungal isolates were isolated from seedlings showing diseased symptoms which F. solani and Rhizoctonia solani with 46 (56.79% of total isolates) and 3 isolates (3.71 % of total isolates) had highest and lowest numbers of isolates respectively. Two isolates of F. solani were used in the pathogenicity trial. Pathogenicity test was conducted on pistachio seedling cvs. “Badami”, “Sarakhs” and “Qazvini” under greenhouse conditions. The experimental design was arranged in factorial based a completely randomized design (CRD) with three treatments and four replications. The soil of pots was infected with 50 g kg-1 of inoculum (fungus colonised wheat seeds: sterilized sand, 50:50) and non-infested soils were used as control. Plant growth parameters include of shoot length and number of leaves and disease index were measured 2 months after inoculation. Data were analyzed by SAS software and Duncan's multiple range test was used for means comparison. According to the results obtained in the pathogenicity tests, “Qazvini” and “Badami” considered as resistant and susceptible cultivars respectively. The inoculated fungus, F. solani, was re-isolated and identified from inoculated plants to confirm pathogenicity test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kerman province
  • Pathogenesis
  • Pistachio
  • root rot
  • Fusarium solani