اثر بافت، عمق و مکان نمونه‌برداری خاک بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک در باغات پسته رفسنجان


عنوان مقاله [English]

The effect of texture, depth and soil sampling locations on some indicators of soil quality in pistachio orchards of Rafsanjan

نویسندگان [English]

  • Hossein Shirani
  • Mohammad Ali Hajabbasi
  • Rozita Hadad Rezaee

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particulate organic matter
  • Carbohydrates
  • Microbial respiration
  • Pistachio orchards