اثر بافت، عمق و مکان نمونه‌برداری خاک بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک در باغات پسته رفسنجان


عنوان مقاله [English]

The effect of texture, depth and soil sampling locations on some indicators of soil quality in pistachio orchards of Rafsanjan

نویسندگان [English]

 • Hossein Shirani
 • Mohammad Ali Hajabbasi
 • Rozita Hadad Rezaee

کلیدواژه‌ها [English]

 • Particulate organic matter
 • Carbohydrates
 • Microbial respiration
 • Pistachio orchards
دوره 1، شماره 2
اسفند 1394
صفحه 58-73
 • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 30 اردیبهشت 1397